ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ge-between

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ge-between*, -ge-between-

ge-between ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ge-between (n.) คนกลาง See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง Syn. intermediary, mediator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ge-between
Back to top