ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intensify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intensify, *intensify*,

-intensify- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The death toll rises, as the battles intensify and threaten a growing number of republic worlds.ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น ขณะที่การสู้รบทวีความรุนแรง และเพิ่มการคุกคาม ไปทั่วดินแดนสาธารณรัฐ
And possibly intensify the electromagnetism. Why do you ask?และทำให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของเธอ เพิ่มขึ้นได้ นายถามทำไมเหรอ
We must intensify our efforts.ข้าอยากจะรีบกลับเป็นมนุษย์อีกครั้ง
It draws away weakness to intensify your strength.มันวาดไว้ เพื่อให้ความแข็งแกร่งของเธอคืนมา
Draws away weakness to intensify your strength.ขจัดความอ่อนล้า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้คุณ

-intensify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
เข้มข้นขึ้น[v. exp.] (khemkhon kh) EN: intensify FR:
มากความ[v.] (māk khwām) EN: intensify ; make something worse FR:
รุนแรงขึ้น[X] (runraēng kh) EN: intensify FR:
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment ; upgrade ; raise the level ; intensify FR: améliorer ; élever le niveau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intensify-
Back to top