ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insubstantial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insubstantial*, -insubstantial-

insubstantial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insubstantial (adj.) เปราะบาง See also: ไม่แข็งแรง, อ่อนแอ Syn. flimsy, frail, weak Ops. solid, strong
English-Thai: HOPE Dictionary
insubstantial(อินซับสแทน'เชิล) adj. ไม่มาก,เล็กน้อย,ไม่จริง., See also: insubstantiality n., Syn. slight ###A. real
English-Thai: Nontri Dictionary
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The slot of the meek and insubstantial!คู่แรกก็คือคู่กระจอกสุดงั้นสิ

insubstantial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔;和[やわ, yawa] (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial
実のない;実の無い[みのない, minonai] (exp,adj-i) insubstantial; pointless
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P)
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] (adj-na,n) poor; meagre; meager; insubstantial; (P)

insubstantial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระพี้[adj.] (kraphī) EN: insubstantial FR:
ไม่เป็นแก่นสาร[adj.] (mai pen kae) EN: insubstantial ; without substance FR: insubstantiel (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insubstantial
Back to top