ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instructive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instructive*, -instructive-

instructive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instructive (adj.) ซึ่งเป็นการสั่งสอน See also: ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้ Syn. informative, educational Ops. uneducational, uninstructive
English-Thai: HOPE Dictionary
instructive(อินสทรัค'ทิฟว) adj. เป็นการสั่งสอน,เป็นการแจ้งข่าว, See also: instructiveness n., Syn. informative
English-Thai: Nontri Dictionary
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's been a very instructive day.{\cHFFFFFF}มันเป็นวันที่ให้คำแนะนำมาก
I don't know how instructive it's going to be.ฉันไม่แน่ใจว่า มันจะเป็นประโยชน์มากแค่ไหน
"In the hope that she find it entertaining and instructive "..ด้วยหวังว่าเธอจะได้รับความสนุกสนานและความรู้จากมัน..
Thank you for your stimulating company. Most instructive.ขอบคุณสำหรับความเป็นเพื่อนอันน่าเร้าใจ ให้ความรู้มากเลย
Course,she was only two months old when it happened So her story isn't particularly instructive.เพราะว่า ตอนเกิดเหตุการณ์นั้น เธออายุแค่ 2 เดือน, ดังนั้นเรื่องราวจากเธอจึงไม่ประติดประต่อนัก
Now finally tonight, we're gonna wind things down with a little game, which, while fun, should also be instructive.ทีนี้ เราจะมาผ่อนคลายกันลงหน่อย กับเกมส์เล็กๆน้อยๆ ในคืนนี้ เป็นเกมส์ที่สนุก และก็ช่วยสอนอะไรกับเราด้วย
Hey. When I show off, it IS instructive.เฮ้ ถึงข้าจะอวดแต่มันก็ให้ความรู้

instructive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育性[jiào yù xìng, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 教育性] instructive; educational

instructive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
具格[ぐかく, gukaku] (n,adj-no) {ling} instructive
教訓的[きょうくんてき, kyoukunteki] (adj-na) instructive
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive
教育的[きょういくてき, kyouikuteki] (adj-na) educational; instructive; (P)

instructive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทัศนศึกษา[n.] (thatsanaseu) EN: instructive field trip ; visual education ; educational tour FR: voyage scolaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instructive
Back to top