ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hypocrisy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hypocrisy*, -hypocrisy-

hypocrisy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hypocrisy (n.) ความเจ้าเล่ห์ See also: ความหลอกลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
hypocrisy(ฮิพอค'ระซี) n. การเสแสร้ง,การแสร้งทำ,การหลอกลวง, Syn. deceit,deception
English-Thai: Nontri Dictionary
hypocrisy(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การตบตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can see the hypocrisy in that, can't you?นายจะได้พบกับเรื่องโกหกในงานเขียนพวกนั้น / ได้เจอบ้างมั้ย?
What kind of hypocrisy is this?นี่มันเป็นการเสแสร้งแบบไหนกัน?
Do you even realize the level of hypocrisy you are operating under?นี่นายตระหนักถึงระดับของ ความเจ้าเล่ห์ที่มีอยู่บ้างไหมเนี่ย
His judgmental hypocrisy is rubbing off on you.แม่ติดการดุถูกคนอื่นมาจากพี่สินะ
This need to punish hypocrisy might have been triggered when Bronson Springs was given the award as the perfect city, being held up as an example for the future.การหลอกลวงที่ควรถูกลงโทษนี้ อาจเป็นตัวกระตุ้น เมื่อบรอนสันสปริงส์ ได้รับรางวัลว่าเป็นเมืองที่เพอร์เฟคท์ ที่จะยกให้เป็นตัวอย่างของอนาคต
Don't you see the hypocrisy there?เห็นไหมล่ะ พ่อฉันเจ้าเลห์จะตาย
You know, I've never understood you Bible-thumpers and your hypocrisy towards sex.-รู้ไหม ฉันไม่เคยเข้าใจ พวกมือถือสากปากถือศีลเรื่องเซ็กซ์แบบเธอ
It's the hypocrisy that I can't stand!It's the hypocrisy that I can't stand!
Hypocrisy is a boil.การพูดจาสองหน้าก็เหมือนตุ่มหนอง
Hypocrisy just makes me forget my manners.หน้าไหว้หลังหลอกทำให้ผมลืมมารยาทไป
She claims it's a political statement against maIe-dominated sexual hypocrisy.เธอเรียกร้องสิทธิ์ เพื่อจะจัดการผู้ชาย
And failing to honor that oath would be the worst kind of hypocrisy.และการ ตระบัดคำสาบาน จะทำให้แม่เป็นคนเจ้าเล่ห์ที่เลวที่สุด

hypocrisy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假仁假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, 假仁假义 / 假仁假義] hypocrisy; pretended righteousness
假意[jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, 假意] hypocrisy; insincerity

hypocrisy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุหนา[n.] (kuhanā) EN: deceit ; fraud ; hypocrisy ; trickery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hypocrisy
Back to top