ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhibitor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhibitor*, -inhibitor-

inhibitor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhibitor (n.) ตัวยับยั้ง See also: สารยับยั้ง, เครื่องยับยั้ง Syn. prevention, prohibition
English-Thai: HOPE Dictionary
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inhibitor๑. สารยับยั้ง [มีความหมายเหมือนกับ static ๓]๒. สิ่งรั้ง, สิ่งยับยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inhibitorตัวยับยั้ง, สารเคมีที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง  หรือหยุดนิ่ง เมื่อปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดแล้วก็ยังคงมีสารนั้นในระบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวยับยั้ง (n.) inhibitor See also: restraint, restriction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MAO inhibitor caused the fever, alcohol caused the pancreatitis, alcohol withdrawal caused the V-tach.การเลิกแอลกอฮอลล์ทำให้เกิด V-tach ลี"? คุณคิดผิดแล้ว
BECAUSE SHE SHOT HIM IN THE JUNK, RIGHT? THAT AND THE FACT THAT HE TOOK A PDE-5 INHIBITOR SHORTLY BEFORE HIS MURDER.คนที่เราตามหาเป็นหญิงกลาง 30 และฉลาดมากคนที่เราตามหาเป็นผู้หญิงอายุสามสิบกลาง ๆ และฉลาดมาก
'Cause there has been some success using a modified calcineurin inhibitor to enhance people's memories of their flash-forwards.เพราะว่าเคยมีกรณี ประสบความสำเร็จ จากการใช้ยาฉีดกระตุ้น เส้นสมองที่เกี่ยวกับ ความทรงจำ เพื่อให้ความทรงจำของผู้ป่้วย ตื่นตัวจำได้ดีขึ้น ในเหตุการณ์ตอนนั้น
Dude, you've got to massively increase the ephedrine levels in your body, to force out the inhibitors.อีฟิดรีนในตัวอย่างแรง เพื่อกันตัวกัน ไปที่โรงพยาบาล
But the ER didn't know she was on MAO inhibitors, so they gave her Demerol, that's a nasty combo.พวกเขาเลยให้ยาแก้ปวดเธอ มันอาจเป็นอันตราย ดังนั้น,ที่คุณต้องทำคือ พูดโน้มน้าวเด็กคนนี้
Were you on MAO inhibitors, the anti-depressant?เธอมีอาการต่อต้าน m.a.o มั๊ย? ยาต้านอาการเศร้าซึม เมแกน,ไม่เป็นไร
She's on MAO inhibitors for depression.และเธอแพ้ cephalosporin เกิดอะไรขึ้นกันนี่?
Sertraline, bupropion, MAO inhibitors, fluoxetine hydrochloride.เซตทราลีน บูโพรพิออน เอ็มเอโอระงับประสาท ฟลูออกซิทีน ไฮโดรคลอไรด์
It's only theoretical at this point, but I am working on an inhibitor.เอ่อ,ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถ พิเศษแบบเดียวกับที่คุณมี
Disabling, reversing cell cycle inhibitors.ทำให้ไร้ความสามารถ เป็นตัวขัดกระบวนการย้อนกลับของเซลล์.
He's been on protein pump inhibitors for yearsเขาผลิตโปรตีนมายับยั้งไว้เป็นปี
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก

inhibitor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, 内酰胺酶 / 內酰胺酶] beta-lactamase (a bacterial inhibitor)
抑制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, 抑制剂 / 抑制劑] suppressant; inhibitor

inhibitor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロテアーゼ阻害剤[プロテアーゼそがいざい, purotea-ze sogaizai] (n) protease inhibitor
セレギリン[, seregirin] (n) selegiline (reversible monoamine oxidase inhibitor)
マクロファージ遊走阻止因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF
モノアミン酸化酵素阻害薬[モノアミンさんかこうそそがいやく, monoamin sankakousosogaiyaku] (n) monoamine oxidase inhibitor; MAO inhibitor; MAOI
選択的セロトニン再取り込み阻害薬[せんたくてきセロトニンさいとりこみそがいやく, sentakuteki serotonin saitorikomisogaiyaku] (n) selective serotonin reuptake inhibitor; SSRI

inhibitor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สารยับยั้งการกัดกร่อน [n. exp.] (sān yapyang) EN: corrosion inhibitor FR:
สิ่งยับยั้ง[n. exp.] (sing yapyan) EN: inhibitor FR:
ตัวยับยั้ง[n. exp.] (tūa yapyang) EN: inhibitor FR:

inhibitor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparbeize {f}pickling inhibitor
Sparbeizzusatz {m}pickling inhibitor
Korrosionsmittel {n}corrosion inhibitor; corrosion preventative
Hemmstoff {m}inhibitor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhibitor
Back to top