ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

habitancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *habitancy*, -habitancy-

habitancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
habitancy (n.) คน See also: ประชาชน, ประชากร Syn. population, citizen
habitancy (n.) การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล) See also: การอยู่ในที่นี้ Syn. residence, inhabitance

habitancy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthalt {m}inhabitancy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า habitancy
Back to top