ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ingenuously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ingenuously*, -ingenuously-

ingenuously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingenuously (adv.) อย่างบริสุทธิ์ใจ Syn. frankly, sincerely, sweetly, naively

ingenuously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offen {adv}ingenuously
unaufrichtig {adv}disingenuously
unbefangen {adv}ingenuously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ingenuously
Back to top