ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consequential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consequential*, -consequential-

consequential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consequential (adj.) ที่เป็นผลกระทบ
consequential (adj.) สำคัญ Syn. important, significant
English-Thai: HOPE Dictionary
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
English-Thai: Nontri Dictionary
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consequential amendmentการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหลักหัวตอ (n.) inconsequential person See also: unimportant person, nobody
หัวหลักหัวตอ (n.) inconsequential person See also: unimportant person, nobody
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think we've all pissed off enough people to wage a short but consequential war.ฉันคิดว่าเราต่างทำให้หลายคนไม่พอใจ จนทำให้เกิดสงคราม
My services are inconsequential to them.การบริการของฉัน ไม่สำคัญต่อ พวกมันหรอก.
What the heck's a chin-wag? A light, inconsequential conversation.จะเรียกไอ้ด่างกันตอนไหน? ก็เป็นคำเรียกเบาๆ ไม่ค่อยทางการอะไรนักหรอก
But it can also be a small thing... That seems so inconsequential in the moment, that turns out to be the turning point for your entire life.แต่กระนั้นมันก็สามารถเป็นเพียง เรื่องเล็กๆ ได้เช่นกัน... ซึ่งมันก็ดูไม่ใช่เรื่อง ที่มีความสำคัญอะไร ในช่วงเวลาเช่นนั้น
That was inconsequential fluff,Ms.Iwanaga.มันเป็นความเกี่ยวเนื่องที่ไม่ถูกนะ คุณอิวานากะ
Well, whether or not he completed the trial is inconsequential.เอาล่ะ ถึงเขาจะอยู่ไม่จบโปรแกรม แต่มันก็ไม่สำคัญหรอก
Let's just assume for right now that the vegetables are inconsequential.ตอนนี้ให้คิดซะว่า เรื่องผักนี่มันไม่เกี่ยวข้องกัน
That's inconsequential compared--นั่นมันเทียบกันไม่ได้เลย--
My name, while inconsequential, is Alistair Wesley.ชื่อผม ซึ่งไม่สำคัญ คือ อลิสตาร์ เวสลีย์
Death is inconsequential.การตายเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล
For those who believe in the resurrection, death is inconsequential.ใครก็ตามที่เชื่อในการฟื้นคืนชีพ ความตายไม่สำคัญ
It's inconsequential.อย่าตอบต่อหน้าผม มันไม่สำคัญหรอก

consequential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P)
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook

consequential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สืบเนื่อง[X] (seūpneūang) EN: as a consequence of ; because of ; consequential FR:

consequential ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
irrelevant; beziehungslos {adj}inconsequential

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consequential
Back to top