ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indetermination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indetermination*, -indetermination-

indetermination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indetermination (n.) ความไม่แน่ชัด See also: ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดเจน Syn. indefiniteness, vagueness Ops. definiteness, obviousness
English-Thai: HOPE Dictionary
indetermination(อินดีเทอมิเน' เชิน) n. ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่ยังไม่ตกลงใจหรือตัดสินใจ

indetermination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่แน่ชัด[n. exp.] (khwām mai n) EN: indetermination ; ambiguity FR:
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]

indetermination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbestimmtheit {f}indetermination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indetermination
Back to top