ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indenture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indenture*, -indenture-

indenture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indenture (n.) หนังสือสัญญา See also: ข้อตกลง, สัญญา Syn. agreement, contract Ops. emancipate
English-Thai: HOPE Dictionary
indenture(อินเดน' เชอะ) n. สัญญา, ข้อตกลง, สัญญาผูกมัด, เอกสารสิทธิ, เอกสาร, รอยเว้า, รอยบาก, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ -vt. ใช้สัญญาผูกมัด, ทำให้เกิดรอยเว้า รอยบากหรือรอยกด., See also: indentureship n. (written contract)
English-Thai: Nontri Dictionary
indenture(n) สัญญาจ้าง,ข้อตกลง,ข้อผูกมัด,เอกสารสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indentureหนังสือสำคัญที่ทำขึ้นเป็นคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The spirit of adventure is something to indentureจิตวิญญาณของการผจญภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจดจำ
Always acting like I'm his indentured servant.ฉันหมายถึงตอนแรกเริ่ม ฉันเป็นคนสอนเขา
So, what, that makes me your indentured servant for the rest of my life?แล้วไง นั่นทำให้ชั้นถูกผูกมัดให้เป็นคนใช้เธอ ไปตลอดชีวิตรึไง?
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน
In this town, Fundraising is like indentured servitude.ในเมืองนี้ การวบรวมกองทุนสำคัญพอๆกับสัญญาทาส
Rather enjoyed your indentured servitude.ที่จริงอยากเก็บไว้เป็นทาสพันธสัญญามากกว่า
Not sign up for indentured servitude.ไม่ได้จะมาเป็นทาสในเรือนเบี้ย
As severe as five years of indentured servitude?โหดร้ายเท่าเป็นทาสห้าปีหรือเปล่า
Oh, that almost sounds sounds so tedious and indentured.ฟังดูเป็นข้อผูกมัดที่น่าเบื่อจริงๆ
And since they're indentured to Sadtech for 20 years of service, we have many eager volunteers.และเนื่องจากพวกเขา มีข้อผูกมัด กับทาง Sadtech ตลอดเวลา 20 ปีที่เข้าทำงานมา เรามี อาสาสมัครที่ กระตือรือร้น จำนวนมาก
You couldn't have a seat for my boyfriend next to me because you had to save it for one of your indentured minions.เธอไม่มีที่นั่งสำหรับแฟนฉันให้ถัดจากฉันหรอกหรือ เพราะ

indenture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包身工[bāo shēn gōng, ㄅㄠ ㄕㄣ ㄍㄨㄥ, 包身工] indentured laborer

indenture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年季奉公;年期奉公[ねんきぼうこう, nenkiboukou] (n) apprenticeship; indentureship; indenture
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period

indenture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริคณห์[n.] (børikhon) EN: loan contract (secured by an indenture agreement) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indenture
Back to top