ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incorrigible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incorrigible*, -incorrigible-

incorrigible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incorrigible (adj.) ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ See also: ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงได้ Syn. unredeemable Ops. repenting
English-Thai: HOPE Dictionary
incorrigible(อินคอ' ริจะเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้, ติดแน่น, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย. -n. บุคคลที่แก้ไขไม่ได้., See also: incorrigibility, incorrigibleness n. incorrigibly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
incorrigible(adj) แก้ไม่ไหว,แก้ไขไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดื้อ (adj.) incorrigible See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant Syn. เกเร, ดื้อด้าน
ดื้อด้าน (adj.) incorrigible See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant Syn. เกเร, ดื้อ
เหลือขอ (adj.) incorrigible See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน
ดื้อ (v.) be incorrigible See also: be intractable, be unruly, be beyond control, be refractory Syn. เกเร, ดื้อด้าน
ดื้อด้าน (v.) be incorrigible See also: be intractable, be unruly, be beyond control, be refractory Syn. เกเร, ดื้อ
เหลือขอ (v.) be incorrigible See also: be intractable, be unruly, be beyond control, be refractory Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's an incorrigible flirt.เขาเจ้ามีนิสัยเจ้าชู้
You are as incorrigible as a puppy.เจ้านี่มันบอกยากบอกเย็นจริงๆ
Marley, you're incorrigible.มาร์ลีย์ แกมันนิสัยเสียจริงๆ
That Roman. Incorrigible.โรมานนั้น แก้ไขไม่ได้แล้วค่ะ
You're incorrigible.เธอเป็นพวกสันดานแก้ยาก

incorrigible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, 不可救药 / 不可救藥] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless

incorrigible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕様の無い;仕様のない[しようのない, shiyounonai] (adj-i) hopeless; good-for-nothing; incorrigible
度し難い[どしがたい, doshigatai] (adj-i) beyond help; incorrigible
性懲り[しょうこり, shoukori] (n) persistent; incorrigible
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous

incorrigible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กเหลือขอ[n. exp.] (dek leūakhø) EN: incorrigible child FR: enfant incorrigible [m]
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja y) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless FR: sans espoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incorrigible
Back to top