ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsuited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsuited*, -unsuited-

unsuited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsuited (adj.) ซึ่งไม่สามารถพอ Syn. unapt Ops. apt, capable

unsuited ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不合[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不合] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out

unsuited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P)
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
適さない[てきさない, tekisanai] (adj-i) unsuited; unfit; ill-fitted

unsuited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่คู่ควรกัน[adj.] (mai khūkhūa) EN: unsuited to one another ; unsuitable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsuited
Back to top