ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inaugurate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inaugurate, *inaugurate*,

-inaugurate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony

-inaugurate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผดิม[v.] (phadoēm) EN: begin ; start ; open ; commence ; inaugurate ; be the first (to) ; start off FR:
เปิดงาน[n. exp.] (poēt ngān) EN: inaugurate ; open FR: inaugurer
ประเดิม[v.] (pradoēm) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day FR: initier ; commencer ; inaugurer
เริ่มเป็นทางการ[v. exp.] (roēm pen th) EN: inaugurate FR: inaugurer officiellement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inaugurate-
Back to top