ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in fact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in fact*, -in fact-

in fact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in fact (adv.) โดยแท้จริงแล้ว See also: จริงๆ แล้ว Syn. factually
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
in factโดยพฤตินัย, ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จริงๆ แล้ว (adv.) in fact See also: actually Syn. ที่จริงแล้ว
จริงๆ แล้ว (adv.) in fact See also: as a matter of fact Syn. ความจริง, ที่จริง, ที่แท้
จริงอยู่ (adv.) in fact See also: actually Syn. ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว
ตามที่เป็นจริง (conj.) in fact See also: really, truly, as a matter of fact, in reality Syn. โดยความเป็นจริง
ที่จริงแล้ว (adv.) in fact See also: actually Syn. จริงๆ แล้ว
ที่แท้ (conj.) in fact See also: actually Syn. ที่จริง
อันที่จริง (adv.) in fact See also: as a matter of fact Syn. จริงๆ แล้ว, ความจริง, ที่จริง, ที่แท้
แท้จริง (conj.) in fact See also: really, truly, as a matter of fact, in reality Syn. โดยความเป็นจริง, ตามที่เป็นจริง
โดยความเป็นจริง (conj.) in fact See also: really, truly, as a matter of fact, in reality Syn. ตามที่เป็นจริง
ในความเป็นจริง (adv.) in fact
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
We're sure that's the case, but what Mr. Joss is in fact asking...เราแน่ใจว่าเป็นกรณี แต่ สิ่งที่นายธูปในความเป็นจริงถาม
So your answer would in fact be that you don't believe in God.ดังนั้นคำตอบของคุณจะในความเป็น จริงเป็นไปได้ว่าคุณไม่เชื่อในพระเจ้า
Uh, in fact I've decided.ไม่ต้อง จริงๆแล้ว ฉันตัดสินใจแล้ว ฉันตัดสินใจแล้วว่า
And if in fact you weren't washing your hair... as I suspect, because your curls are still intact... wouldn't you have heard the gunshot?และถ้าหากว่าคุณไ่ม่ได้กำลังสระผมอยู่จริงๆ อย่างที่ฉันสงสัย เพราะลอนคุณยังคงรูปอยู่ คุณมีหรือจะไม่ได้ยินเสียงปืนคะ
And if in fact you had heard the gunshot...และถ้าหาก คุณได้ยินเสียงปืนจริงๆ
That you are in fact still human.ว่าเธอยังเป็นมนุษย์อยู่
Theban going off of a very high cliff in his airplane with the wings flapping and the guys flapping the wings and the wind is in his face and this poor fool thinks he's flying but in fact he's in freefallคนที่กระโดดออกจากหน้าผาสูง ในเครื่องร่อนที่มีปีกกระพือได้ คน ๆ นั้นก็กระพือปีก
They would have all the characteristics and in fact in many respects the corporation of that sort is the proto typical of a psychopath.บรรษัทมีอาการทางจิตครบทุกข้อ และความจริงแล้ว ถ้ามองในหลาย ๆ แง่ บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว
It's in fact the solution to a lot of these problems.อันที่จริง มันเป็นหนทางแก้ไขปัญหามากมาย
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425,000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ

in fact ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, 实则 / 實則] actually; in fact
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ, 班组 / 班組] group or team (in factories etc)
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, 事实上 / 事實上] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, 实际上 / 實際上] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.

in fact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その実;其の実[そのじつ, sonojitsu] (adv) in fact
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
実際にある;実際に有る[じっさいにある, jissainiaru] (exp,adj-f) real; actual; de facto; in fact
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P)
言い出しっぺ;言い出しっ屁;言出しっ屁;言出しっぺ[いいだしっぺ, iidashippe] (exp) the one who brought it up; the one who calls attention to a fart is in fact the farter; the one who brings up a subject must be the first to act upon it
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor

in fact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing ) EN: in fact FR: à vrai dire ; pour tout dire
โดยความเป็นจริง[X] (dōi khwām p) EN: indeed ; in fact FR:
จริง ๆ = จริงๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually ; in fact FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
ในความเป็นจริง[adv.] (nai khwām p) EN: in fact FR: en fait ; en réalité
พฤตินัย[adj.] (phreuttinai) EN: actual ; de facto ; in fact FR: de facto
ตามจริง[adv.] (tām jing ) EN: in fact ; in thruth ; frankly FR:
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed FR: en fait ; en réalité
แท้จริงแล้ว[conj.] (thaējing la) EN: in fact FR: en fait ; en réalité
แท้ที่จริง[adv.] (thaēthījing) EN: in reality ; in fact FR: en réalité
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire ; pour tout dire
ที่จริงแล้ว[X] (thī jing la) EN: indeed ; really ; actually ; in fact FR: à vrai dire
ที่แท้[X] (thīthaē) EN: in fact ; in reality FR: en fait ; en réalité
โรงกษาปณ์[n. exp.] (rōng kasāp) EN: mint ; coin factory FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in fact
Back to top