ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in case

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in case*, -in case-

in case ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in case (adv.) ในกรณีของ See also: ในแง่ของ Syn. in the case of, in the event of
in case of (prep.) ในกรณีที่เป็น See also: ในแง่ของ Syn. in the event of, if it should happen that
in case that (conj.) ถ้าอย่างนั้น See also: กรณีที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรณีที่ (conj.) in case of See also: in case that, in the event Syn. ในกรณีที่
ในกรณี (adv.) in case of See also: in case, in the even that, if
ในกรณีที่ (n.) in case of See also: in case Syn. ในเรื่องที่
ในกรณีที่ (adv.) in case of See also: in case, in the even that, if Syn. ในกรณี
ในเรื่องที่ (n.) in case of See also: in case
ในแง่ที่ (adv.) in case of See also: in the even of, if there should happen to be Syn. ในแง่
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
ในกรณีจำเป็น (adv.) in case of necessity
ถ้างั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น
ถ้าอย่างนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้างั้น
ถ้าเช่นนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will send you a copy in case you care to read itฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม
Little wooden seat in case you fallที่นั่งไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีที่ คุณตกอยู่
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์
Obviously, in case Mr. Boddy had told them about you.เห็นได้ชัดว่า คุณบ๊อดดี้บอกเรื่องราว เกี่ยวกับพวกคุณทุกคนให้กับคุณ
You know, the power's off on the mainland now, in case you haven't heard.ที่นั่นไฟดับหมดแล้ว นายไม่รู้เหรอ
So I took them with me, in case we ever bumped into each other.ข้าก็เลยเอาพวกมันมาด้วย เผื่อพวกเราจะหนีไปด้วยกันน่ะ
Just in case I won, it's Steven's.ถ้าฉันชนะ ก็ฝีมือของสตีเว่น
Just in case something goes wrong.ในกรณีที่มีอะไรผิดพลาด
I've left a letter behind me just in case they don't know the difference.ฉันซ้ายตัวอักษรที่อยู่ข้างหลังผมเพียงในกรณีที่พวกเขาไม่ทราบความแตกต่าง
I'd make a will and leave my share to you guys in case I kick off.ฉันจะทำพินัยกรรม ยกส่วนของฉันให้ ในกรณีที่ฉันตายไป
But in case you haven't noticed, there's no one else here.เขาสะดุดฉันเหมือนกัน นายก็เห็น แต่นายคงไม่สังเกตว่า... ไม่มีใครแล้ว

in case ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一旦] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一但] if; in case; in a short time; once
假使[jiǎ shǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄕˇ, 假使] if; in case; suppose; given ...
假若[jiǎ ruò, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨㄛˋ, 假若] if; supposing; in case
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, 万一 / 萬一] just in case; if by any chance; contingency

in case ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P)
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency
万一のため[まんいちのため, man'ichinotame] (exp) just in case
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
滑り止め;辷り止め[すべりどめ, suberidome] (n) (1) tyre chains; anti-skid device; (2) backup measure; taking entrance examination to a university in case one fails at other universities
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P)
万が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv,n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information

in case ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉวยว่า[X] (chūay wā) EN: in case ; in the event FR:
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
เกลือก[conj.] (kleūak) EN: lest ; for fear that ; in case FR:
ในกรณีจำเป็น[xp] (nai karanī ) EN: in case of need FR: en cas de nécessité ; au besoin
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī ) EN: in case of ; in case ; in the even that ; if FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
เผื่อ[X] (pheūa) EN: as ; if ; supposing ; in case FR: si ; au cas où ; pour le cas où ; si par hasard ; si jamais ; des fois que
เผื่อเหลือเผื่อขาด[xp] (pheūa leūak) EN: in case of emergency FR:
เผื่อว่า[conj.] (pheūawā) EN: if ; supposing ; in case FR: si par hasard
ผิ[conj.] (phi) EN: if ; in case ; lest ; provided that FR: si ; supposé que
ผิว ; ผิว่า[X] (phiwa ; phi) EN: if ; provided that ; in case that FR:
ถ้า[conj.] (thā) EN: if ; in case ; in the event that ; just in case FR: si ; dans le cas où ; au cas où
ถ้าเช่นนั้น[conj.] (thā chen na) EN: in case that ; in that case ; then FR: si tel est le cas
ถ้าหาก[conj.] (thāhāk) EN: if ; providing (that) ; provided (that) ; supposing ; in case FR: si
ถ้าหากว่า[conj.] (thāhākwā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that) FR: pourvu que ; à condition de
ถ้าแม้[conj.] (thā maē) EN: if ; in case FR:
ถ้างั้น...[X] (thā ngan …) EN: well, ... ; if so, … ; in case that FR: bien ; et bien
ถ้าเผื่อว่า[X] (thā pheūawā) EN: in case ; supposing FR:
ถ้าว่า[conj.] (thāwā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that) FR: en cas de
ยามประสงค์[X] (yām prasong) EN: in case of need FR:
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī mī h) EN: in an emergency ; in cases of emergency FR:

in case ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in case
Back to top