ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in a hurry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in a hurry*, -in a hurry-

in a hurry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in a hurry (idm.) เร่งรีบ See also: รีบเร่ง, รีบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับไว (adv.) in a hurry See also: in confusion, in haste, hastily, hurriedly Syn. รวดเร็ว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
ฉุกละหุก (adv.) in a hurry See also: in confusion, in haste, hastily, hurriedly Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
เร่งด่วน (adv.) in a hurry See also: in confusion, in haste, hastily, hurriedly Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, ทันที, กะทันหัน
ลน (v.) be in a hurry See also: be flurried, be flustered, hasten, be panicky Syn. ลนลาน, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm in a hurry, I don't have timeฉันกำลังรีบอยู่ ฉันไม่มีเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She says, "One of you gentlemen left in a hurry last night." I'm dead.เธอบอกว่า"เมื่อคืนพวกคุณคนนึง รีบไปสินะ"
It looks like we're not the only ones who are in a hurry around here.ดูเหมือนว่าไม่ได้มีแต่เราที่ต้องรีบ
We're becoming a synthesized society in a hurry to get to the...กว่าในเวลาอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เรากำลังกลายเป็นสังคมสังเคราะห์ รีบร้อนที่จะได้รับ
But I'm in a hurry Please let me goแต่ฉันกำลังรีบ กรุณาปล่อยข้าไป
But I know you're in a hurry today 'coz your socks don't matchแต่เชื่อว่าวันนี้ คุณคงรีบร้อน เพราะคุณใส่ถุงเท้าข้างละสี
If she was in a hurry and only had access to black-market gear, maybe.ถ้าเธอกำลังรีบ และมีแต่อุปกรณ์ ในตลาดมืด, บางที
But she didn't seem to be in a hurry to get thereแต่ดูเหมือนเธอไม่ได้ดูเร่งรีบ ที่จะไปที่นั่นเลย
Customers who are in a hurry to reach Yonohonmachi and Oomiya are advised to...ขอแนะนำ ท่านผู้โดยสารที่ต้องการไปยังโยโนฮอนมาชิ และ โอมิยะโดยเร่งด่วน กรุณา...
Our sincerest apologies to those who were in a hurry to catch this train.เราขออภัยต่อท่านผู้โดยสารที่เร่งรีบเพื่อโดยสารไปกับรถไฟสายนี้
I was in a hurry to pick up the ice...ฉันต้องรีบไปเอาน้ำแข็ง
I was in a hurry to save her so I followed Dong Wook's wishes.น้ากำลังเป็นห่วงแม่ของเธอ ดังนั้น, น้า ถึงทำตามที่ดงอุกหวังไว้
Man, we ain't going anywhere in a hurry all tethered together by the ankles like this.เราไม่อาจรีบไปไหนได้อย่างเร็วโดยที่ถูกล่ามข้อเท้าด้วยกันอย่างนี้หรอก

in a hurry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匆促[cōng cù, ㄘㄨㄥ ㄘㄨˋ, 匆促] hastily; in a hurry
迫不及待[pò bù jí dài, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ, 迫不及待] impatient (成语 saw); in a hurry; itching to get on with it

in a hurry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush
駆け足(P);駆足;駈け足;駈足[かけあし, kakeashi] (n) (1) running fast; double time; (2) (also 駈歩) cantering; (3) doing things in a hurry; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry

in a hurry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
ฉุกละหุก[adv.] (chuklahuk) EN: in such confusion ; in great haste ; in a hurry FR:
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūasukhūasu) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong ; frantically FR: tête baissée
แจ้น[adv.] (jaēn) EN: quickly ; in a hurry FR:
กระวีกระวาด[adv.] (krawīkrawāt) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
กระวูดกระวาด[adv.] (krawūtkrawā) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
หมุบหมับ[adv.] (mupmap) EN: quickly ; in a hurry FR:
รีบ ๆ[adv.] (rīp-rīp) EN: in a hurry FR:
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry FR: à la hâte ; hâtivement
เถลือกถลน[adv.] (thaleūaktha) EN: hurriedly ; in a hurry ; in a rush FR:
ทะลึ่งทะลั่ง[v.] (thaleungtha) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in a hurry
Back to top