ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impulsion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impulsion*, -impulsion-

impulsion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impulsion (n.) การกระตุ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
impulsion(อิมพัล' เชิน) n. การกระตุ้น, การผลักดัน, สิ่งดลใจ, แรงดลใจ (mental impulse)
English-Thai: Nontri Dictionary
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรงผลักดัน (n.) impulsion See also: incitement, motivation Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
แรงหนุน (n.) impulsion See also: incitement, motivation Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ethnographic studies of the suburbs indicate a cultural impulsion toward overt displays of status.การศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณา ในกลุ่มคนย่านชานเมือง พบว่ามีตื่นตัวทางวัฒนธรรม สูงกว่าการเปิดเผยตัว ด้านสถานภาพ

impulsion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวน-[n.] (chawana-) EN: celerity ; rapidity ; impulsion ; apperception ; impulsive moment FR: vitesse [f]
การดล[n.] (kān don) EN: impulse FR: impulsion [f]
แรงผลักดัน[n.] (raēngphlakd) EN: impulsion FR:
การซื้อของโดยไม่ตั้งใจ[n. exp.] (kān seū khø) EN: impulse buying FR: achat impulsif [m] ; achat d'impulsion [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impulsion
Back to top