ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impersonal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impersonal*, -impersonal-

impersonal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impersonal (adj.) ซึ่งขาดบุคลิกลักษณะ See also: ที่ไม่มีบุคลิกภาพ
impersonal (adj.) ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล Syn. unrelated, unspecified
impersonal (adj.) ที่ไม่ให้ความสำคัญ See also: ที่เมินเฉย Syn. cold, indifferent
impersonality (n.) การขาดลักษณะของมนุษย์ Syn. generality
impersonalize (vt.) ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์ See also: ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
impersonal(อิมเพอ' ซะเนิล) adj. ไม่ใช่ส่วนตัว, ไม่มีลักษณะของมนุษย์, ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม. -n. คำกริยาหรือคำนามที่ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม.
impersonalise(อิมเพอ' เซิน นะไลซ) vt. ทำให้ไม่ใช่ส่วนตัว, ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ขาดบุคลิกภาพ., See also: impersonalisation,impersonalization n.
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
impersonal(adj) ไม่มีตัวตน,ลอยๆ,ไม่เจาะจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
SO WHAT DOES ALL THIS TELL YOU? IMPERSONAL KILLERS ARE LIKE DRUG ADDICTS.การฆ่าครั้งแรกทำให้เขาปลดปล่อยถึงขีดสุด หลังจากนั้น จะไม่เท่าเดิมอีก
That's so impersonal after all we've been through.นั่นดูเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญ หลังจากที่เราได้ผ่านอะไรด้วยกันมา
It all feels impersonal lately.เมื่อเร็วๆ นี้มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอก
So many buildings around here are time capsules, locked away by an impersonal business trust.สิ่งปลูกสร้างในบริเวณนี้่ส่วนมากคือไทม์แคปซูล รักษาไว้ในสภาพเดิม โดยบริษัทหลักทรัพย์
To see your individual tastes, not to see you repeat exactly what I'd taught you in an impersonal, academic way.เพื่ออรรถรสที่แตกต่าง ไม่ใช่ที่จะเห็นอะไรซ้ำๆ กับสิ่งที่ครูสอน ไม่หมายถึงใครโดยเฉพาะนะ
Here we must be impersonal.ที่นี่ไม่มีเรื่องส่วนตัว
Oh, that's so cold and impersonal. And fitting.มันเย็นชาและไม่สนิดสนม และก็เหมาะมาก
It seems a bit impersonal.นี่มันค่อนข้างน่าเกลียดนะ
Keep it a last-name basis. Impersonal.ยังคงเรียกนามสกุลเหมือนเดิม ไม่เป็นส่วนตัว
I saw a really cool pair of brass knuckles but I thought they'd be kind of impersonal.ฉันเห็นสนับมือเก๋ๆ อันนึง แต่นึกว่าเธอจะไม่ชอบ
And a quick kill is impersonal.และการฆ่าอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
Cold, impersonal.เยือกเย็น ขาดบุคลิกลักษณะ

impersonal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนิยมสรรพนาม[n.] (aniyamasapp) EN: indefinite pronoun ; impersonal pronoun FR:
บรรยากาศที่ไม่เป็นกันเอง[n. exp.] (banyākāt th) EN: impersonal atmosphere FR: atmosphère impersonnelle [f]

impersonal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unpersönlich {adj} | unpersönlicher | am unpersönlichstenimpersonal | more impersonal | most impersonal
Sachkonto {n}impersonal account; inventory account

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impersonal
Back to top