ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

generality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *generality*, -generality-

generality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
generality (n.) กฎเกณฑ์ทั่วไป See also: หลักการทั่วไป
English-Thai: HOPE Dictionary
generalityn. หลักการทั่วไป,กฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป,ส่วนใหญ่,ความครอบคลุม
English-Thai: Nontri Dictionary
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลักษณะทั่วไป (n.) generality Syn. สภาพโดยทั่วไป
สภาพทั่วไป (n.) generality Syn. สภาพโดยทั่วไป, ลักษณะทั่วไป
สภาพโดยทั่วไป (n.) generality Syn. ลักษณะทั่วไป

generality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般性[いっぱんせい, ippansei] (n) generality

generality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สภาพทั่วไป[n. exp.] (saphāp thūa) EN: generality FR:

generality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeinheit {f} | ohne Beschränkung der Allgemeinheitgenerality | without loss of generality (WLOG)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า generality
Back to top