ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-impasse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impasse, *impasse*,

-impasse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall follow and trust your every decision, so do not be daunted by this task, and solve this impasse on your terms.ข้าจะทำตาม และไว้ใจทุกการตัดสินใจของเจ้า อย่ากลัวที่จะทำภาระกิจนี้ และแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเจ้าเอง
Seems we're at a bit of an impasse then, doesn't it?ดูเหมือนว่าเรา มาถึงทางตันด้วยกัน อยู่รึเปล่า?
Well, I'm currently at an impasse with Precious.อ้อ ฉันยังไม่เงินจ่ายค่าเลี้ยงดู พรีเชียสเลย
That kind of stick-to-itiveness has served me and my patients very well, but sometimes it also prevents me from acknowledging when I have reached an impasse like the oneดื้อรั้นมีประโยชน์อย่างมาก\ทั้งกับผมและคนไข้ แต่บางครั้งมันขัดขวางผมไม่ให้ยอมรับ เมื่อตอนที่ผมถึงทางตัน\เหมือนอย่างตอนนี้

-impasse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き悩む;行悩む[ゆきなやむ;いきなやむ, yukinayamu ; ikinayamu] (v5m,vi) to reach an impasse or deadlock
頓挫[とんざ, tonza] (n,vs) setback; at a standstill or impasse

-impasse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อับจน[adj.] (apjon) EN: in check ; at the end of one's rope ; at a impasse FR:
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
คัดง้าง[v.] (khat-ngāng) EN: be at loggerheads (with sb) ; be at an impasse FR:
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: dead end ; blind alley FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate FR: impasse [f] (fig.)
ถึงทางตัน[v. exp.] (theung thān) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future FR: être dans une impasse
ตรอกตัน[n. exp.] (trøk tan) EN: blind alley ; dead end ; impasse ; cul-de-sac FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -impasse-
Back to top