ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*impasse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impasse, -impasse-

*impasse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impasse (n.) ทางตัน See also: การจนตรอก Syn. blind alley, deadlock
English-Thai: HOPE Dictionary
impasse(อิม'แพส,อิมแพส') n. ทางตัน,ที่อับจน, Syn. blind alley -pl. impasses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall follow and trust your every decision, so do not be daunted by this task, and solve this impasse on your terms.ข้าจะทำตาม และไว้ใจทุกการตัดสินใจของเจ้า อย่ากลัวที่จะทำภาระกิจนี้ และแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเจ้าเอง
Well, it seems we've reached an impasse. Ow. I could call you a cab or an ambulance.ดูเหมือนเราถึงทางตันนะ แต่ผมโทรเรียกเท็กซี่ หรือรถพยาบาลให้คุณได้
Seems we're at a bit of an impasse then, doesn't it?ดูเหมือนว่าเรา มาถึงทางตันด้วยกัน อยู่รึเปล่า?
Well, I'm currently at an impasse with Precious.อ้อ ฉันยังไม่เงินจ่ายค่าเลี้ยงดู พรีเชียสเลย
We appear to have reached an impasse. I agree.ดูเหมือนเราจะต้องเข้าสู่ทางตัน
That kind of stick-to-itiveness has served me and my patients very well, but sometimes it also prevents me from acknowledging when I have reached an impasse like the oneดื้อรั้นมีประโยชน์อย่างมาก\ทั้งกับผมและคนไข้ แต่บางครั้งมันขัดขวางผมไม่ให้ยอมรับ เมื่อตอนที่ผมถึงทางตัน\เหมือนอย่างตอนนี้
We're at an impasse, until we get all the human remains out of the air conditioner.ซากร่างกายทั้งหมด ออกจากเครื่องปรับอากาศ และประกอบกระดูกขึ้นใหม่
Well, if there can be no arrangement, then we are at an impasse.ถ้าไม่มีการต่อรอง เกรงว่าเราจะถึงทางตันแล้ว
All right, here's how I propose we solve our impasse.ก็ได้ ถ้างั้นเรามาตัดสินปัญหานี้กันดีกว่า
I met an impasse.ฉันเจอกับนายนั่นด้วย
Well, it appears we're at an impasse.เอาล่ะ มันจะกลับกลายว่า เรากำลังจนตรอก
Well, we appear to have reached an impasse.ดูเหมือนเราถึงทางตัน

*impasse* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僵局[jiāng jú, ㄐㄧㄤ ㄐㄩˊ, 僵局] impasse; deadlock
死胡同[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死胡同 / 死胡衕] blind alley; cul-de-sac; dead end; impasse

*impasse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き悩む;行悩む[ゆきなやむ;いきなやむ, yukinayamu ; ikinayamu] (v5m,vi) to reach an impasse or deadlock
行き詰まり(P);行き詰り;行詰り[いきづまり(P);ゆきづまり, ikidumari (P); yukidumari] (n) deadlock; stalemate; impasse; dead end; (P)
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] (n) blind alley; cul-de-sac; impasse; dead-end (street); (P)
頓挫[とんざ, tonza] (n,vs) setback; at a standstill or impasse

*impasse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อับจน[adj.] (apjon) EN: in check ; at the end of one's rope ; at a impasse FR:
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
คัดง้าง[v.] (khat-ngāng) EN: be at loggerheads (with sb) ; be at an impasse FR:
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: dead end ; blind alley FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate FR: impasse [f] (fig.)
ถึงทางตัน[v. exp.] (theung thān) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future FR: être dans une impasse
ตรอกตัน[n. exp.] (trøk tan) EN: blind alley ; dead end ; impasse ; cul-de-sac FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]
หมดประตู[v.] (motpratū) EN: have no way out FR: n'avoir aucune porte de sortie ; être dans une impasse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *impasse*
Back to top