ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illegitimacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illegitimacy*, -illegitimacy-

illegitimacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illegitimacy (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illegality, illicitness Ops. legality
English-Thai: HOPE Dictionary
illegitimacy(อิลลิจิท'ทะมะซี) n. ความผิดกฎหมาย,ความนอกกฎหมาย (ลูก)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illegitimacyความเป็นบุตรที่มิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegitimacyความเป็นบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His entire claim to the throne rests on the illegitimacy of yours.คำอ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์ของเขา คือคำอ้างว่าท่านไม่มีสิทธิ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illegitimacy
Back to top