ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-idiosyncrasy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น idiosyncrasy, *idiosyncrasy*,

-idiosyncrasy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I-Isn't hypochondria a common idiosyncrasy of Jewish people?เร็ว! จะไม่มีเวลาแล้ว!

-idiosyncrasy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -idiosyncrasy-
Back to top