ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hotel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hotel*, -hotel-

hotel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hotel (n.) โรงแรม
hotelier (n.) ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม Syn. host, landlord
English-Thai: HOPE Dictionary
hotel(โฮเทล') n. โรงแรม
hotel dieu(โอเทล'ได) n. โรงพยาบาล
hotelier(-เย') n. ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงแรม
English-Thai: Nontri Dictionary
hotel(n) โรงแรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hotelโรงแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hotel clerksพนักงานส่วนหน้าโรงแรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร.ร. (n.) hotel Syn. โรงแรม
ร.ร. (n.) hotel See also: inn Syn. โรงแรม
โรงแรม (n.) hotel See also: hostel, motel Syn. โฮเต็ล
โรงแรม (n.) hotel
โฮเต็ล (n.) hotel Syn. โรงแรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The hotel can accommodate over 1000 guestsโรงแรมสามารถจัดหาห้องพักให้แขกได้มากกว่า 1000 คน
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม
Do you think you can come to my hotel and take over?Do you think you can come to my hotel and take over?
Can you tell me if there's a good restaurant or hotel on the island?งั้นพอจะบอกได้มั้ยว่า มืร้านอาหารหรือโรงเเรมดีๆ บนเกาะมั้ย
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว
If some of you choose to find hotel rooms, I'll have no objections.ถ้ามีใครบางคนจะหาโรงแรมพัก ฉันไม่ขัดข้อง.
You guys familiar with the Palace Hotel ballroom?พวกคุณรู้จาก เตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูม
Rhythm and Blues Revue... at the Palace Hotel ballroom, Route 16...รีดึม และ บลูส เรเฟิว ที่ เตอะแพแลยส โฮเทล โบลรูม ถนน 16
At the Palace Hotel ballroom.ที่ เตอะแพแลยส โฮเทล โบลรูม
Palace Hotel ballroom. Tonight only."แพแลยส โฮเทล โบลรูม คืนนี้เท่านั้น
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time.พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้
The Sheraton Hotel and Coral Bay lounge.โรงแรมเชอราตันในคอรัลเบย์ เลาจน์

hotel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
山庄[shān zhuāng, ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, 山庄 / 山莊] manor house; villa; (used in hotel names)
下榻[xià tà, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄚˋ, 下榻] to stay ( at a hotel etc during a trip)
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
招待所[zhāo dài suǒ, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄙㄨㄛˇ, 招待所] guest house; small hotel
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ, 宾至如归 / 賓至如歸] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home
希尔顿[Xī ěr dùn, ㄒㄧ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 希尔顿 / 希爾頓] Hilton (hotel chain)
旅馆[lǚ guǎn, ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ, 旅馆 / 旅館] hotel
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 结 / 結] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel)
高层旅馆[gāo céng lǚ guǎn, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ, 高层旅馆 / 高層旅館] luxury hotel; high class hotel
叫醒服务[jiào xǐng fú wù, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ ㄈㄨˊ ˋ, 叫醒服务 / 叫醒服務] morning call; wake-up call (hotel service)
饭店[fàn diàn, ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, 饭店 / 飯店] restaurant; hotel
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 店钱 / 店錢] room charge in a hotel; accommodation expenses
单人间[dān rén jiān, ㄉㄢ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ, 单人间 / 單人間] single room (hotel)
客栈[kè zhàn, ㄎㄜˋ ㄓㄢˋ, 客栈 / 客棧] tavern; guest house; inn; hotel
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 酒店] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant

hotel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
カプセルホテル[, kapuseruhoteru] (n) capsule hotel
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.)
モーテル;モテル[, mo-teru ; moteru] (n) (1) motel; (2) (See ラブホテル) drive-in love hotel
ラブホテル;ラヴホテル[, rabuhoteru ; ravuhoteru] (n) hotel that rents rooms to couples either overnight or for two hours' "rest" (wasei
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (n) inexpensive hotel operated by a local government; (P)
温泉マーク[おんせんマーク, onsen ma-ku] (n) (1) sign used to designate a hot springs (e.g. on a map); (2) (See 連込み宿,逆さ海月・さかさくらげ) traditional style love hotel
インターコンチネンタル[, inta-konchinentaru] (n) intercontinental (e.g. hotel)
ホテヘル[, hoteheru] (n) (abbr) (See ホテルヘルス) prostitution services in hotels (wasei
ホテルヘルス[, hoteruherusu] (n) (See ファッションヘルス) prostitution services in hotels (wasei
ホテルマン[, hoteruman] (n) hotel-keeper (wasei
ホワイエ[, howaie] (n) (See ロビー) foyer (lobby, lounge) of theatre, hotel, etc.
ヨッテル[, yotteru] (n) yachtel (combination of yacht and hotel)
亭主[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P)
客室係[きゃくしつがかり, kyakushitsugakari] (n) room clerk (hotel); steward (ship)
客舎[きゃくしゃ;かくしゃ, kyakusha ; kakusha] (n) hotel; inn; lodging
宿[やど, yado] (n) (1) lodging; inn; hotel; (2) house; home; dwelling; (3) home of a servant's parents (or guarantor, etc.); (P)
宿泊者[しゅくはくしゃ, shukuhakusha] (n) guest (esp. hotel); lodger
泊まり込む;泊り込む[とまりこむ, tomarikomu] (v5m,vi) to stay overnight; to stop (e.g. at a hotel)
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P)
空き部屋;空部屋[あきべや, akibeya] (n) available room (hotel); vacancy; room to let
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホテル[ほてる, hoteru] Thai: โรงแรม English: hotel
泊まる[とまる, tomaru] Thai: พักแรม English: to stay at (e.g. hotel)

hotel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรม[xp] (hām nam thu) EN: Durian not allowed in the hotel FR: Ne pas apporter de durian dans les chambres
ห้องของโรงแรม[n. exp.] (hǿng khøng ) EN: hotel room FR: chambre d'hôtel [f]
ห้องพัก[n. exp.] (hǿng phak) EN: hotel room FR: chambre d'hôtel [f] ; chambre [f]
ห้องพักโรงแรม[n. exp.] (hǿng phak r) EN: hotel accomodation ; hotel room FR:
โฮเต็ล[n.] (hōten = hōt) EN: hotel FR: hôtel [m]
จองห้องพักโรงแรม [v. exp.] (jøng hǿng p) EN: book a hotel room FR: réserver une chambre d'hôtel
การจองโรงแรม[n. exp.] (kān jøng rō) EN: hotel reservation FR: réservation d'hôtel [f]
การยกระดับโรงแรม[n. exp.] (kān yok rad) EN: hotel upgrade FR:
ค่าพักแรม[n. exp.] (khā phakraē) EN: accomodation costs ; hotel expense FR: frais d'hôtel [mpl]
ค่าที่พัก[n. exp.] (khā thī pha) EN: accomodation costs ; hotel expense FR:
เครือโรงแรม[n. exp.] (khreūa rōng) EN: hotel chain ; hotel group FR: groupe hôtelier [m] ; chaîne hôtelière [f]
กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรม[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: hotel laws FR:
แมริออท โฮเต็ล[TM] (Maēriøt Hōt) EN: Marriott Hotel FR: hôtel Mariott [m]
นานา โฮเต็ล[TM] (Nānā Hōten ) EN: Nana Hotel FR:
ภัตตาคารโรงแรม[n. exp.] (phattākhān ) EN: FR: restaurant d'un hôtel [m]
ผู้จัดการโรงแรม[n. exp.] (phūjatkān r) EN: hotel manager FR: directeur d'hôtel [m]
ผู้ประกอบการโรงแรม[n. exp.] (phū prakøp ) EN: hotel manager FR: gérant d'hôtel [m]
โรงแรม[n.] (rōngraēm) EN: hotel ; inn ; resthouse ; hostel FR: hôtel [m] ; auberge [f]
โรงแรมอมารี[TM] (Rōngraēm Am) EN: Amari Hotel FR: hôtel Amari [m]
โรงแรมอนันตรา[TM] (Rōngraēm An) EN: Anantara Hotel FR: hôtel Anantara [m]
โรงแรมอวานี[TM] (Rōngraēm Aw) EN: Avani Hotel FR: hôtel Avani [m]
โรงแรมบีทู[TM] (Rōngraēm Bī) EN: B2 Hotel FR:
โรงแรมแชงกรีลา[TM] (Rōngraēm Ch) EN: Shangri-La Hotel FR:
โรงแรมเชอราตัน[TM] (Rōngraēm Ch) EN: Sheraton Hotel FR: hôtel Sheraton [m]
โรงแรมชั่วคราว[n. exp.] (rōngraēm ch) EN: short time hotel FR:
โรงแรมดี ๆ = โรงแรมดีๆ[n. exp.] (rōngraēm dī) EN: good hotel FR: bon hôtel [m]
โรงแรมดุสิต[TM] (Rōngraēm Du) EN: Dusit Hotel FR: hôtel Dusit [m]
โรงแรมดุสิตธานี[TM] (Rōngraēm Du) EN: Dusit Thani Hotel FR: hôtel Dusit Thani [m]
โรงแรมเอราวัณ [TM] (Rōngraēm Ēr) EN: Erawan Hotel FR:
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์[TM] (Rōngraēm Fō) EN: Four Seasons Hotel FR:
โรงแรมห้าดาว = โรงแรม 5 ดาว[n. exp.] (rōngraēm hā) EN: 5-star hotel ; 5 star hotel FR: hôtel 5 étoiles [m]
โรงแรมฮาร์ดร็อค = โรงแรม ฮาร์ดร็อค[TM] (Rōngraēm Hā) EN: Hard Rock Hotel FR:
โรงแรมฮิลตัน[TM] (Rōngraēm Hi) EN: Hilton Hotel FR: hôtel Hilton [m]
โรงแรมกาสิโน[n. exp.] (rōngraēm kā) EN: hotel and casino FR:
โรงแรมเลอ เมอริเดียน[TM] (Rōngraēm Lo) EN: FR: hôtel Le Méridien [m] ; Le Méridien
โรงแรมแมนดาริน = โรงแรม แมนดาริน[TM] (Rōngraēm Ma) EN: Mandarin Hotel FR:
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล[TM] (Rōngraēm Ma) EN: Mandarin Oriental Hotel FR:
โรงแรม แมริออท[TM] (Rōngraēm Ma) EN: Marriott Hotel ; JW Marriott Hotel FR: hôtel Mariott [m]
โรงแรมนารายณ์[TM] (Rōngraēm Nā) EN: Narai Hotel FR: hôtel Narai [m]
โรงแรมโนโวเทล[TM] (Rōngraēm Nō) EN: Novotel Hotel FR: hôtel Novotel [m]

hotel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luxushotel {n}luxury hotel
Strandhotel {n}seaside hotel; beach hotel
Vier-Sterne-Hotel {n}four-star hotel
Hotelbar {f}hotel bar
Hotelbesitzer {m}; Hotelier
Hoteldirektor {m}; Hoteldirektorin
Hotelfach {n}hotel trade
Hotelführer {m} | Hotelführer
Hotelgast {m}hotel guest
Hotelgewerbe {n}; Hotellerie
Hotelpage {m}; Hoteljunge
Hotelzimmer {n}hotel room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hotel
Back to top