ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homework

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homework*, -homework-

homework ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homework (n.) การบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
homework(n) การบ้าน,งานบ้าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homeworkการบ้าน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบ้าน (n.) homework See also: assignment, schoolwork
ทำการบ้าน (v.) do homework
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a lot of homework to doฉันมีการบ้านมากที่ต้องทำ
He's done his homeworkเขาทำการบ้านเสร็จแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This week, each one of you has a homework assignment.'โทษที นี่มัน--มานี่ซิ!
Tyler dreamed up new homework assignments.บ๊อบก็เจออีกที่ที่นิว คาสเซิล เหรอ, นายเป้นคนเริ่มเหรอ? เปล่า, ไม่ใช่นายเหรอ?
A geek to the core, most of my childhood years were spent... doing extra homework I requested from the teacher.A geek to the core, most of my chiIdhood years were spent... กำลังทำการบ้าน ที่ฉันขอจารครูเพื่ม
Since school is over it's time for your homework Right?เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน ก็เป็นเวลาทำการบ้าน ถูกมั้ย?
Don't you have homework to do?ไม่มีการบ้านให้ทำเหรอ?
Don't play on the computer. Do the homework first, okay?อย่าเพิ่งเล่นคอมพิวเตอร์ ทำการบ้านก่อนนะ โอเค?
All right, office hours.I have my own homework to do.เอาล่ะ ชั่วโมงทำงาน/Nฉันมีการบ้านของฉันเองที่ต้องทำ
Your homework assignment for tonight is to take one of the poems that I'm listing on the board and write a two-page analysis.นี่การบ้านสำหรับคืนนี้ของเธอ คือเลือกกลอน กลอนนึง ที่ฉันจดไว้บนกระดาน
Do you know that we have homework parties?คุณรู้มั้ย เรามีปาร์ตี้การบ้านด้วยนะ
Cassidy forgot her homework at Dalton. Pick that up.ไปรับการบ้านของแคสซิดี้ที่ดัลตัน
And you want to know why she doesn't kiss you on the forehead and give you a gold star on your homework at the end of the day.แล้วสงสัยว่า ทำไมหล่อนไม่จูบหน้าผาก และแจกดาวทอง ให้กับผลงานการบ้านที่เธอทำส่ง
I'm taking off. I have homework to do.ผมต้องไปแล้ว มีการบ้านต้องทำ

homework ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, 功课 / 功課] homework; assignment; task; classwork; lesson; study
家庭作业[jiā tíng zuò yè, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 家庭作业 / 家庭作業] homework
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 作业 / 作業] school assignment; homework; work; task; operation; to operate

homework ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
内職商法[ないしょくしょうほう, naishokushouhou] (n) homeworking scheme (scam)
机に向かう[つくえにむかう, tsukuenimukau] (exp,v5u) to sit at a desk (to study); to set to work on revision, homework, etc.
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P)

homework ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจกจ่ายการบ้าน[v. exp.] (jaēkjāi kān) EN: assign homework FR:
การบ้าน[n.] (kānbān) EN: homework ; housework FR: devoir [m] ; devoirs [mpl] ; devoirs scolaires [mpl]
ทำการบ้าน[v. exp.] (tham kānbān) EN: do homework FR: faire ses devoirs

homework ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimarbeiter {m}homeworker; home worker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homework
Back to top