ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*homework*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น homework, -homework-

*homework* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homework (n.) การบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
homework(n) การบ้าน,งานบ้าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homeworkการบ้าน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบ้าน (n.) homework See also: assignment, schoolwork
ทำการบ้าน (v.) do homework
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a lot of homework to doฉันมีการบ้านมากที่ต้องทำ
He's done his homeworkเขาทำการบ้านเสร็จแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you do all your homework? - l don´t have any homework.หนูไม่มีการบ้านสักกะข้อ
You don´t have no homework? All right, time to go back to bed.หนูไม่มีการบ้านเหรอ กลับไปนอนเร้ว
This week, each one of you has a homework assignment.'โทษที นี่มัน--มานี่ซิ!
Tyler dreamed up new homework assignments.บ๊อบก็เจออีกที่ที่นิว คาสเซิล เหรอ, นายเป้นคนเริ่มเหรอ? เปล่า, ไม่ใช่นายเหรอ?
A geek to the core, most of my childhood years were spent... doing extra homework I requested from the teacher.A geek to the core, most of my chiIdhood years were spent... กำลังทำการบ้าน ที่ฉันขอจารครูเพื่ม
Ty, go to your room and finish your homework, please.Ty, go to your room and finish your homework, please.
Since school is over it's time for your homework Right?เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน ก็เป็นเวลาทำการบ้าน ถูกมั้ย?
Now if you're done with homework, go to bed.เอาล่ะ,ถ้าทำการบ้านเสร็จแล้ว ก็รีบนอนซะ
Hey, Benjy, listen, I'm going to be back in two hours, and there's no TV until you do your homework, okay?เฮ้ เบนจี้ ฟังนะ เเม่จะกลับมาในอีก 2 ชั่วโมง และห้ามดูทีวี จนกว่าลูกจะทำการบ้านเสร็จ โอเคไหม
Who's gonna help with your homework? You won't do it.นายคงไม่ยอมทำการบ้าน ถ้าพี่ไม่อยู่
Don't you have homework to do?ไม่มีการบ้านให้ทำเหรอ?
Then I'll do your homework, feed you...ใช่... ฉันจะทำการบ้านให้เธอ, ป้อนข้าวเธอ...

*homework* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, 功课 / 功課] homework; assignment; task; classwork; lesson; study
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 作业 / 作業] school assignment; homework; work; task; operation; to operate
家庭作业[jiā tíng zuò yè, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 家庭作业 / 家庭作業] homework

*homework* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
内職商法[ないしょくしょうほう, naishokushouhou] (n) homeworking scheme (scam)
机に向かう[つくえにむかう, tsukuenimukau] (exp,v5u) to sit at a desk (to study); to set to work on revision, homework, etc.
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P)

*homework* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจกจ่ายการบ้าน[v. exp.] (jaēkjāi kān) EN: assign homework FR:
การบ้าน[n.] (kānbān) EN: homework ; housework FR: devoir [m] ; devoirs [mpl] ; devoirs scolaires [mpl]
ทำการบ้าน[v. exp.] (tham kānbān) EN: do homework FR: faire ses devoirs

*homework* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimarbeiter {m}homeworker; home worker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *homework*
Back to top