ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homesick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homesick*, -homesick-

homesick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homesick (adj.) ซึ่งคิดถึงบ้าน Syn. nostalgic
homesickness (n.) โรคคิดถึงบ้าน Syn. loneliness
English-Thai: HOPE Dictionary
homesick(โฮม'ซิค) adj. คิดถึงบ้าน.
English-Thai: Nontri Dictionary
homesick(adj) คิดถึงบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homesickness; nostalgiaอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดถึงบ้าน (v.) be homesick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Cause I don't give a shit about your medal, because I knew you before you were a mathematical god, when you were pimple-faced and homesick and didn't know what side of the bed to piss on.เพราะชั้นรู้จักนายก่อนที่นายจะได้เหรียญ ชั้นรู้จักนายตั้งแต่นายยังอ่อนหัด ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง
When you're homesick and need a change# When you're homesick and need a change
You're saying I'm easier to win over than a bunch of pseudo-intellectual, homesick malcontents?เธอกำลังพูดว่า ฉันมันง่ายที่จะเอาชนะใข่ไหม มากกว่าพวก เทียมไม่จริงใจที่มีสติปัญญา ที่มันไม่น่าพอใจ
It's like he's homesick for that place and those people.มันเหมือนกับว่าเขาเศร้าซึม คิดถึงสถานที่นั้นและคนพวกนั้น
Are you homesick for Metro City, Astro?คิดถึงเมืองหลวงใช่ไหม แอสโตร?
Remember how homesick I was?จำได้มั้ยว่าตอนนั้นฉันคิดถึงบ้านมากแค่ไหน
The only thing I can think about is how homesick I was.เรื่องเดียวที่พ่อคิด
You are smuggling more kielbasa under those gowns than a homesick Polish lady trying to sneak through customs.เธอแอบขนไส้กรอกอีสานใต้กางเกงนั่น จำนวนมากกว่าสาวคิดฮอดบ้าน ที่จะขนเข้าแอบต.ม.ซะอีก
I feel like homesick sometimes.บางครั้งฉันก็รู้สึกคิดถึงบ้าน
Homesick for Destiny?โรคคิดถึงยานเดสทินี้หรอ ?
Homesick for the Thark nursery?คิดถึงห้องเลี้ยงตัวอ่อนที่ทาร์คเหรอ?
I thought it would make me miserably homesick.I thought it would make me miserably homesick.

homesick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
想家[xiǎng jiā, ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ, 想家] homesick
怀乡[huái xiāng, ㄏㄨㄞˊ ㄒㄧㄤ, 怀乡 / 懷鄉] homesick
乡情[xiāng qíng, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ, 乡情 / 鄉情] homesickness

homesick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐郷[かいきょう, kaikyou] (n) nostalgia; homesickness; longing for home
郷愁[きょうしゅう, kyoushuu] (n) nostalgia; homesickness; (P)

homesick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดถึงบ้าน[v. exp.] (khittheung ) EN: be homesick ; feel nostalgic ; be nostalgic FR: avoir le mal du pays ; penser à chez soi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homesick
Back to top