ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardly*, -hardly-

hardly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardly (adv.) ด้วยความยากลำบาก See also: ด้วยความเจ็บปวด
hardly (adv.) แทบจะไม่ See also: เกือบจะไม่, เกือบไม่ Syn. barely, scarcely Ops. greatly
hardly any (adj.) น้อย See also: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย Syn. not many, scant Ops. many, numerous
English-Thai: HOPE Dictionary
hardly(ฮาร์ด'ลี) adv. เกือบจะไม่,ไม่ค่อยจะ,อย่างเหน็ดเหนื่อย,รุนแรง, Syn. barely
English-Thai: Nontri Dictionary
hardly(adv) เกือบจะไม่,เห็นจะไม่,ไม่น่า,โดยยาก,ไม่ค่อยจะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดคำ (adv.) hardly had one spoken See also: no sooner said (than done) Syn. ขาดปาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
I could hardly speakฉันแทบพูดอะไรไม่ออก
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
Most of them can hardly readพวกเขาส่วนใหญ่อ่านหนังสือแทบไม่ออก
I can hardly rememberฉันจำแทบไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boy, that's the place. I can hardly wait!บอยว่าเป็นสถานที่ที่ ฉันแทบ จะไม่สามารถรอ!
I can hardly touch my nose. Know what I mean?ฉันแทบจะไม่สามารถสัมผัสจมูกของฉัน รู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายความว่าอย่างไร
What do you expect? You've hardly slept since the funeral last week.จะเอาอะไรมาก นายแทบไม่ได้นอนเลยหลังจากงานศพเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
I'm hardly that, Mr. Patel.ผมไม่ใช่หรอก คุณพาเต็ล
Since your arrest, the riots have hardly stopped.ตั้งแต่คุณถูกจับ มีการจลาจลไม่หยุดหย่อน
We're hardly an alien power.เราไม่ใช่กองกำลังต่างชาติ
The divisions in Bombay and Delhi can hardly keep the peace now.ทุกฝ่ายในบอมเบย์และเดลฮี ควบคุมความสงบไม่ได้
All the other days I hardly remember.ทุกวัน ๆ ที่ฉันไม่ค่อยจดจำ
The center section is hardly moving.ส่วนศูนย์คือแทบจะไม่ย้าย
Naturally, I could hardly resist putting in an appearance.จริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้คิดหรอก ว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ
It's a task hardly worthy of your abilities.มันอาจง่ายเกินไป เมื่อเทียบกับความสามารถของคุณ

hardly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
几乎没有[jī hū méi yǒu, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, 几乎没有 / 幾乎沒有] scarcely; hardly any
几乎不[jī hū bù, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ, 几乎不 / 幾乎不] hardly; seems not
毫不[háo bù, ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ, 毫不] hardly; not in the least; not at all

hardly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
が早いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ...
先ず[まず, mazu] (adv) (1) (uk) first (of all); to start with; about; almost; anyway; well; now; (2) hardly (with neg. verb); (P)
幽霊部員[ゆうれいぶいん, yuureibuin] (n) (See 帰宅部) paper members; people theoretically part of a (school) club but who hardly ever turn up
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little
着くや否や;着くやいなや[つくやいなや, tsukuyainaya] (exp) ... had hardly arrived before ...
言い切れない[いいきれない, iikirenai] (exp) I'm not so sure; I can hardly say with any finality that ...
準否定[じゅんひてい, junhitei] (n) (obsc) {ling} quasi-negation (e.g. use of words like 'hardly', 'seldom', 'barely'); weak negation
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P)
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions)

hardly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกือบจะไม่[adv.] (keūap ja ma) EN: barely ; hardly ; barely ; scarcely FR:
เกือบไม่รอด[X] (keūap mai r) EN: hardly FR:
ไม่เชื่อหู[v. exp.] (mai cheūa h) EN: can hardly believe one's ears FR: ne pas en croire ses oreilles
ไม่น่าแปลกใจ[adj.] (mai nā plaē) EN: hardly surprising FR:
แทบจะไม่[adv.] (thaēp ja ma) EN: hardly ; barely FR:
ยาก[adv.] (yāk) EN: hardly FR: difficilement

hardly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
löslich; auflösbar {adj} | löslicher | am löslichsten | lösliche Salze | schwer löslich; schlecht löslichsoluble | more soluble | most soluble | soluble salts | hardly soluble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardly
Back to top