ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hamburger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hamburger*, -hamburger-

hamburger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hamburger (n.) ขนมปังยัดใส้เนื้อสัตว์ See also: แฮมเบอร์เกอร์ Syn. beefburger, hamburg
English-Thai: HOPE Dictionary
hamburger(แฮม'เบอเกอะ) n.แซนวิสสอดเนื้อย่าง., Syn. hamburg
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฮมเบอร์เกอร์ (n.) hamburger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pardon me, sir. Did you want your hamburger with everything on it?{\cHFFFFFF}ประทานโทษครับ คุณไม่ต้องการของคุณ แฮมเบอร์เกอร์กับทุกสิ่งที่มันได้หรือไม่
You could've shown him a picture of a flying hamburger and he would have said that's what he saw.ถ้าคุณเป็นเสาหิน อะไรรึ ? คุณคงให้พวกเขาดู ภาพ แฮมเบอร์เกอร์บิน... .
Rolling sushi in a hamburger store?ร้องเพลงของโรลลิ่ง ซูชิ ในร้านเบอร์เกอร์เนี่ยนะ
Can you just hold on for a second, I'm on my hamburger phone.งั้นคุณช่วยรอแป๊บนึง โทรศัพท์ฉันมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์น่ะ
Who ordered the hamburger with AIDS?- เบอร์เกอร์... - มันว่าอะไร อาร์ลีน มันว่าเบอร์เกอร์มีเชื่อเอดส์
In this restaurant, a hamburger deluxe come with french fries, lettuce, tomato, mayo, and AIDS!ขอโทษนะ ใครสั่งเบอร์เกอร์ กับเอดส์
Oh,but that's why they call it hamburger helper.ไอนี้มันถึงเรียกว่า แฮมเบอเกอร์ เฮลเปอร์ ไง
Does it look like a hamburger shop?มันดูเหมือนร้านขายแฮมเบอร์เกอร์รึ ?
And eating hamburger like you're having tea with the Queen?และกินแฮมเบอร์เกอร์r เหมือนกำลังกินน้ำชากับราชินีน่ะเหรอ
So, a normal person who has never seen a hamburger before can order one in six languages?เอ่อ แล้วคนธรรมดาที่ไหน ไม่เคยเห็นแฮมเบอร์เกอร์มาก่อน แล้วยังสั่งคนได้ตั้งหกภาษา
How old fashioned. She said to meet in front of a hamburger shop.แล้วเธอก็บอกให้พบกันหน้าร้านแฮมเบอร์เกอร์ เชยชะมัด
How could I be tempted by a hamburger when I have steak at home?ทำไมผมต้องหลง ไปกับแฮมเบอเกอร์ ในเมื่อผมมีสเต๊กอยู่ที่บ้าน

hamburger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汉堡包[hàn bǎo bāo, ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ ㄅㄠ, 汉堡包 / 漢堡包] hamburger

hamburger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンバーガー[, hanba-ga-] (n) hamburger (on a bun); (P)
ハンバーグ[, hanba-gu] (n) hamburger (meat, no bun); Hamburg steak; (P)
ハンバーグステーキ[, hanba-gusute-ki] (n) hamburger (meat, no bun); beefburger; Hamburg steak
ミンチ(P);メンチ[, minchi (P); menchi] (n) minced beef; ground beef; hamburger steak; (P)

hamburger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอร์เกอร์[n.] (boēkoē) EN: burger FR: hamburger [m] (anglic.)
แฮมเบอร์เกอร์[n.] (haēmboēkoē) EN: hamburger FR: hamburger [m]

hamburger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hamburger {m}hamburger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hamburger
Back to top