ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

half-baked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *half-baked*, -half-baked-

half-baked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
half-baked (adj.) ครึ่งๆ กลางๆ See also: คาราคาซัง
English-Thai: HOPE Dictionary
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห่าม (adj.) half-baked See also: impulsive, eccentric Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น, ห้าวหาญ
ห้าวหาญ (adj.) half-baked See also: impulsive, eccentric Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"you send me this half-baked report...นายกลับส่งรายงานสั่วๆ นี่มา
He had some half-baked notion the two of you was gonna move up here, ...build a cabin, help run the place.เขายังมีความคิดอยู่เรื่อยๆ ที่ว่าพวกนายทั้งสองคนจะย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่... ...สร้างกระท่อมสักหลัง... ...ช่วยกันทำงาน
What you do have is a bunchof half-baked romantic notions that some barfly has putin your head.คุณมีแต่ความคิดฝันเฟื่อง ที่พวกนักท่องเที่ยวเอามายัดใส่หัวคุณ
Is that what this laissez-faire, half-baked effort is about, huh... the case?จะไม่ทำอะไรเลยงั้นหรือ นี่มันเกี่ยวกับความอ่อนหัด ห๊ะ คดีหรอ
And if you stay here with some half-baked plan, she's gonna try and kill you.และถ้านายอยู่ที่นี่โดยมีแผนแค่ครึ่งๆกลางๆ เธอจะพยายามฆ่านายอีกคน
His half-baked theory is based on nothing more than the concept of natural selection, but his Sea of Life seminars are packed.ทฤษฎีครึ่งๆกลางๆของเขา พื้นฐานไม่มีอะไรมาก กว่าความคิดของการเลือกสรรตามธรรมชาติ
Your plan was a half-baked disaster and if it was not for that fire, we would all be pushing up daisies.แผนของท่านอยู่ระหว่างหายนะ และถ้ามันไม่เกิดไฟไหม้ขึ้น พวกเราคงตายไปแล้ว
Look, this was a half-baked idea on my part.ฟังนะ นี่ก็เป็นแค่ความคิด บ้าๆบอๆของฉัน
I should have known that you'd come up with some half-baked idea to avoid it.ฉันน่าจะรู้ว่านายจะคิดแผน ปัญญาอ่อนออกมาเพื่อ เลี่ยงขั้นตอน
I know you're going through something, but your... your half-baked legal arguments won't work.ลืมเรื่องเมื่อคืนแล้วรึไง? -ว่าไงนะ? -ล้อเล่นน่า!

half-baked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻元思案[はなもとじあん;はなもとしあん, hanamotojian ; hanamotoshian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先分別[はなさきふんべつ, hanasakifunbetsu] (n) (See 鼻先思案) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先思案[はなさきじあん;はなさきしあん, hanasakijian ; hanasakishian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P)
半焼け[はんやけ, hanyake] (adj-na,n) half-burnt; half-done; half-baked; rare
生焼け[なまやけ, namayake] (n,adj-no) half-roasted; half-baked; rare
頭の足りない[あたまのたりない, atamanotarinai] (exp,adj-i) half-baked; dim-witted; meatheaded

half-baked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; half-baked ; slovenly ; casual FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า half-baked
Back to top