ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go into*, -go into-

go into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go into (phrv.) เข้าไปใน See also: เข้า Syn. be in
go into (phrv.) เข้าไปหรือเดินทางไปยัง (ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ) Syn. go on
go into (phrv.) ชน See also: กระแทก
go into (phrv.) ไม่พอดีกับ See also: ใส่ไม่เข้า Syn. fit into
go into (phrv.) ค้น See also: คุ้ย, ตรวจค้น (ด้วยมือ) Syn. rifle through
go into (phrv.) ตรวจสอบ
go into (phrv.) เอ่ยถึง See also: พูดถึง
go into (phrv.) เข้าร่วม (กลุ่ม) See also: เริ่มเข้าสู่ (ธุรกิจ, วิชาชีพ) Syn. be in
go into (phrv.) เริ่มทำ (กิจกรรม)
go into (phrv.) เริ่มมีสภาพ (อารมณ์, จิตใจ, ร่างกาย) Syn. go off into
go into (phrv.) สวม See also: ใส่
go into (phrv.) หลอกลวง
go into (phrv.) เริ่มจู่โจม See also: โจมตี Syn. put out
go into (phrv.) มีอาการหนัก (เจ็บป่วย) See also: ป่วยหนัก
go into (phrv.) อ่อนแอมาก See also: อ่อนเพลียมาก Syn. fall into
go into (phrv.) หลบเข้าที่ซ่อน See also: กบดาน, หลบซ่อนตัว
go into (phrv.) พิจารณา (เรื่อง) ร่วมกัน
go into (phrv.) หัวเราะไม่หยุด
go into (phrv.) อธิบายรายละเอียด
go into (phrv.) ไม่รู้สึกตัว (เพราะจิตว่างหรือถูกครอบงำจิตใจ)
go into detail (vt.) ให้รายละเอียด See also: ขยายความ Syn. amplify, elaborate Ops. decrease, summarise
go into one (sl.) โกรธเคือง Syn. get annoyed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีอกชกหัว (v.) go into hysterics See also: express exaggeratedly, go crazy, go off
ตีโพยตีพาย (v.) go into hysterics See also: express exaggeratedly, go crazy, go off Syn. ตีอกชกหัว
บรรพชา (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บวช
บวช (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บรรพชา
อุปสมบท (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บวช, บรรพชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง
We're here to decide his innocence or guilt, not to go into the reasons why he grew up the way he did.ที่จะไม่ไปเป็นเหตุผลที่เขาเติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำ
And we go into extra innings here, eh?และเราไปในโอกาสพิเศษที่นี่ใช่มั้ย?
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
Nobody saw her go into the water?ไม่มีใครเห็นเธอลงไปในนํ้าเหรอ
He sure picked a funny business to go into then, didn't he?ท่านเลือกงานได้ตลกมากเลย จริงมั้ย
Go on, Merlin. Go into the garage.ไปสิเมอร์ลิน / เข้าไปในโรงรถ
Maybe you could go into the college courses with me.บางทีนายน่าจะไปลง เรียนสายสามัญกับฉันนะ
I don't go into yours. You don't go into mine. You gotta hold the frame.ผมไม่เข้าไปในพื้นที่คุณ ๆ ไม่ต้อง เข้ามาในพื้นที่ผม ตั้งกรอบคุณไว้
When you go into a corner, lean like you're trying to kill yourself. Watch!เมือนายไปถึงหัวมุม,หักเลี้ยว นายกำลังพยายามฆ่าตัวตาย ดูซะ!
I'm gonna go into town and get laid.ไปเที่ยวผู้หญิงในเมืองหน่อย
We go into this ville.เราบุกเข้าไปในหมู่บ้านนั่น

go into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, 藏身] hide; go into hiding; take shelter
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
休克[xiū kè, ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 休克] shock; to go into shock
亡命[wáng mìng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ, 亡命] to flee; to go into exile (from prison)
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua

go into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏中[なつなか, natsunaka] (n) {Buddh} (See 夏安居) period during which monks may go into a summer retreat
子細に及ばず;仔細に及ばず[しさいにおよばず, shisainioyobazu] (exp) (arch) there is no problem; there is no need to go into details
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
産気付く;産気づく[さんけづく, sankeduku] (v5k) to go into labor; to go into labour
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P)
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
身を寄せ合う[みをよせあう, miwoyoseau] (exp,v5u) to go into a huddle
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
鳩首凝議[きゅうしゅぎょうぎ, kyuushugyougi] (n,vs) put heads together and confer; convene and discuss; go into a huddle (over)
鳩首協議[きゅうしゅきょうぎ, kyuushukyougi] (n,vs) put heads together and confer; convene and discuss; go into a huddle (over)
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)

go into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อธิบายเพิ่มเติม[v. exp.] (athibāi pho) EN: go into detail FR: expliciter
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk FR: devenir moine
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood FR: être ordonné
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in FR: entrer ; pénétrer ; introduire
เข้าฌาน[v.] (khaochān) EN: be in a trance ; be lost in meditation ; be in a state of deep meditation ; go into a meditative trance FR:
เข้าหุ้น[v.] (khaohun) EN: go into partnership (with) ; team up (with) FR:
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา[xp] (khao hū sāi) EN: in one ear and out the other ; go into one ear and come out of the other FR: entrer par une oreille et sortir par l'autre
เข้าเกียร์[v.] (khaokīa) EN: put in gear ; go into gear ; engage the gears FR: passer les vitesses
เข้าเกียร์ 2 = เข้าเกียร์สอง[v. exp.] (khaokīa søn) EN: go into second gear ; shift into second gear FR: passer la deuxième vitesse
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; go into ; get into ; penetrate ; go through FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าพิธีอุปสมบท[v. exp.] (khao phithī) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:
เข้าโรงพยาบาล[v. exp.] (khao rōngph) EN: be hospitalized ; go into hospital FR: entrer à l'hôpital ; être hospitalisé ; être admis à l'hôpital
ควงสว่าน[v.] (khūangsawān) EN: spiral ; spin down ; go into a spin FR:
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
สัประยุทธ์[v.] (sapprayut) EN: go into battle ; take up the fight FR: aller au combat
ทำหนี้[v. exp.] (tham nī) EN: build up debts ; go into debt FR: s'endetter ; faire des dettes ; contracter des dettes
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress ; recede FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
อุปสมบท[v.] (upasombot =) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:
อุปสมบท[v.] (uppasombot ) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:

go into ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go into
Back to top