ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go down*, -go down-

go down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go down (phrv.) ลงไปข้างล่าง Syn. come down, go down to Ops. go up, get up
go down (phrv.) คุกเข่าลงมา Syn. get down
go down (phrv.) กลืน Syn. get down
go down (phrv.) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
go down (phrv.) ล้มลง See also: ล้ม
go down (phrv.) ต่ำลง (ระดับ) See also: ตกลงมา Syn. be down, be up
go down (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ลดลง Syn. get up
go down (phrv.) จมลง Syn. go down to, go down with
go down (phrv.) บวมน้อยลง Syn. go up
go down (phrv.) กว้างหรือไปไกลถึง See also: มีเนื้อที่ Syn. go back, go down
go down (phrv.) มีค่าน้อยลง See also: ตกต่ำลง (คุณค่า)
go down (phrv.) จด See also: บันทึก, เขียนไว้ Syn. write down
go down (phrv.) ออกจากมหาวิทยาลัยหลังศึกษาไปช่วงหนึ่ง Syn. be up, comedown
go down (phrv.) ได้รับความเห็นชอบ See also: ได้รับการอนุมัติ Syn. come across
go down (phrv.) มีค่าน้อยลง Syn. come down, come up
go down (phrv.) ล้มเหลว
go down (phrv.) พ่ายแพ้ See also: โดนทำลาย Syn. go down
go down (phrv.) สวดอ้อนวอน See also: สวดภาวนา Syn. get down
go down (phrv.) ลงไปยัง See also: ลงไปที่ Syn. come down, go down, go down with
go down (phrv.) เดินทางไปตามถนน
go down a treat (sl.) สิ่งที่ทำให้มีความสุข Syn. gone down atreat, gone down atreat, went down a treat
go down to (phrv.) ลงไปยัง See also: ลงไปที่ Syn. come down, go down
go down to (phrv.) ไปไกลจนถึง See also: ไกลลงไป Syn. go back to, go down
go down to (phrv.) ลดระดับลง Syn. go down
go down to (phrv.) เปลี่ยนเป็นตัวโน้ตที่ต่ำกว่า (ดนตรี) Syn. go down, go up to
go down to (phrv.) จมสู่ See also: จมลงไปยัง Syn. go down, go down with
go down to (phrv.) ออกจาก (มหาวิทยาลัยหรือเมือง) Syn. go down
go down to (phrv.) พ่ายแพ้ต่อ See also: ถูกทำลายด้วยด้วย Syn. go down, go down with
go down with (phrv.) ลงไปพร้อมกับ See also: ลงไปข้างล่างกับ, ลงไปกับ Syn. come down, go down, go down to Ops. go up
go down with (phrv.) ได้รับการยอมรับ See also: ได้รับการอนุมัติจาก Syn. come across
go down with (phrv.) ป่วยด้วยโรค Syn. be down with, come down with
go down with (phrv.) จมลงพร้อมกับ Syn. go down, go down to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่ำ (v.) go down See also: fall, drop, plunge, sink, dive Syn. ตกลง Ops. สูง
ยุบ (v.) go down See also: flatten Syn. แฟบ Ops. พอง, บวม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd better go downพวกเราควรลงไปข้างล่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น
But our luggage. Go down and tell the porter to take everything out of the car.เเต่สัมภาระของเราล่ะ ลงไปบอกเด็กให้เอาของลงจากรถ
Dear, I'll go down and see that your luggage is brought back.ที่รัก ผมจะลงไปข้างล่าง เเละเอาสัมภาระคุณกลับขึ้นมานะ
Oh, let's go down there. Well, no.- งั้นลงไปดูกันเถอะค่ะ
Now he cannot go down deep to die.ตอนนี้เขาไม่สามารถไปลงลึก จะตาย
All right. I'll go down and tell them you're sick.{\cHFFFFFF}ก็ดี ฉันจะลงไป และบอกพวกเขาคุณป่วย
Paulie, go down 39th Street, pick up 18 mattresses and bring me the bill.พอลลี่ลงไปถนน 39 รับ 18 ที่นอนและนำฉันเรียกเก็บเงิน
Then why don't we have one more drink and go down and cut that shark open?เรามาดื่มกันอีกคนละเเก้ว เเล้วไปผ่าฉลามนั่นกันเถอะ
Martin, I gotta go down and check their hull.มาร์ติน ผมต้องลงไปตรวจดูเรือ
I want everyone to try very hard to make sure it doesn't all go down the drain.ผมอยากให้ทุกคนพยายามอย่างหนัก เพื่อไม่ให้พวกเราได้รับความหายนะ
You don't have to go down there.เธอไม่ต้องเข้าไปก็ได้
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น

go down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
[xià, ㄒㄧㄚˋ, 下] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, 下降] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu

go down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
下り立つ;降り立つ;おり立つ;下立つ;降立つ[おりたつ, oritatsu] (v5t,vi) (1) to go down and stand; (2) to alight; to get down
九州へ下る[きゅうしゅうへくだる, kyuushuuhekudaru] (v5r) to go down to Kyushu
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P)
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline
名を残す[なをのこす, nawonokosu] (exp,v5s) to be remembered; to go down in history
坂を下りる[さかをおりる, sakawooriru] (exp,v1) to go downhill; to go down a slope
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
這い蹲う[はいつくばう, haitsukubau] (v5u,vi) (See 這い蹲る) to grovel; to go down on one's hands and knees
這い蹲る[はいつくばる, haitsukubaru] (v5r,vi) (See 這い蹲う) to grovel; to go down on one's hands and knees
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically)
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate
没する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (没する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (没する only) to disappear; to vanish; (4) (没する only) to confiscate
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P)
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)

go down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
อัสดม[v.] (atsadom) EN: set ; go down FR:
อัสดง[v.] (atsadong) EN: set ; go down FR:
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee ; sit on one’s heels FR: s'agenouiller
ลับฟ้า[v. exp.] (lap fā) EN: go down FR:
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder FR: couler ; sombrer
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
ลง[v.] (long) EN: get down ; get off ; get out ; go down ; descend ; dismount FR: descendre ; débarquer
ลงบันได[v. exp.] (long bandai) EN: go down the stairs ; descend the stairs FR: descendre l'escalier ; descendre les marches
ลงไป[v. exp.] (long pai) EN: go down FR: descendre ; s'enfoncer
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ไม่ประสบความสำเร็จ[v. exp.] (mai prasop ) EN: fail ; go down like a lead balloon FR: ne pas rencontrer le succès
ไปตามถนน[v. exp.] (pai tām tha) EN: go down the street ; walk along the street FR: suivre la route ; longer la route ; circuler sur la voie publique
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
สร่าง[v.] (sāng) EN: abate ; go down ; remit ; come down FR: décroître ; diminuer
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
ทรุดกาย[v. exp.] (sut kāi) EN: sink down ; go down FR:
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; join together ; walk down the aisle (inf.) ; go down the aisle (inf.) FR: épouser ; se marier ; convoler (vx) ; marier ; s'unir par le mariage (vx) ; se maquer (pop.) ; se caser (fig.)
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive FR: plonger
ต่ำต้อย[v.] (tamtøi) EN: go down ; depreciate ; sink FR:
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier
ยุบ[v.] (yup) EN: go down ; flatten ; reduce FR: se contracter ; désenfler
ยุบตัว[v.] (yup tūa) EN: subside ; contract ; go down ; cave in ; sink FR:
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner

go down ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichte {f} | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go down
Back to top