ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comedown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comedown*, -comedown-

comedown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comedown (n.) การตกต่ำ Syn. fall, anticlimax, disaster, downfall
comedown (sl.) ความผิดหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
comedownn. การตกอับ,การเสื่อมลงของฐานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems like Shanghai's gonna be a bit of a comedown for you after Berlin,ดูเหมือนสำหรับคุณแล้วเซี่ยงไฮ้กำลัง ล่มจมลงตามหลังเบอร์ลินไป
It must've been quite a comedown to have to have been working for a professional ballet company to, you know, dancing for tips.มันต้องเป็นเรื่องดีเลิศมากสิ ที่ได้ทำงานใน บริษัทแสดงบัลเลย์มืออาชีพ
Bit of a comedown from chamber of the Hand.ค่อนข้างเป็นการลดขั้นนะ จากห้องนอนของมือขวา
Bit of a comedown from saving the world,ท้อนิดๆ จากการช่วยโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comedown
Back to top