ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get into*, -get into-

get into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get into (phrv.) เข้าไปใน Syn. be into, fit into
get into (phrv.) เข้าประจำที่ / ตำแหน่ง
get into (phrv.) ใส่ได้ See also: สวมได้, เข้ากันได้กับ
get into (phrv.) สอบเข้าได้ See also: ได้รับการยอมรับ, ได้รับเลือก
get into (phrv.) ได้รับอนุญาตให้เข้า
get into (phrv.) เริ่มมีนิสัย See also: เริ่มติดนิสัย
get into (phrv.) มี (ความรู้สึกเช่น โกรธ)
get into (phrv.) มีผลต่อพฤติกรรมของ
get into (phrv.) ทำให้มีสภาพ (บางอย่าง)
get into (phrv.) เริ่มเรียนรู้หรือฝึกฝน Syn. be in, keep in
get into (phrv.) สนใจใน See also: เกี่ยวข้องกับ
get into a fix (idm.) พบความยุ่งยาก (ที่เลี่ยงได้)
get into a huff (idm.) โกรธ See also: รำคาญ
get into a rut (idm.) มีชีวิตจำเจ See also: ซ้ำซาก Syn. get out of
get into deep water (idm.) เริ่มสิ่งที่ยากเกินไป See also: เริ่มสิ่งที่อันตรายเกินไป Syn. be in
get into shape (idm.) แข็งแรงขึ้น See also: แข็งแกร่งขึ้น
get into the hang of (idm.) เคยชินกับ Syn. get of, get out of
get into the swing of things (idm.) ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
get into the way of (idm.) เคยชินกับ See also: คุ้นเคยกับ Syn. get out of
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอกซอน (v.) get into See also: go into, enter, search, penetrate Syn. ดั้นด้น
มีส่วนข้องเกี่ยว (v.) get into Syn. มีส่วนเกี่ยวข้อง Ops. ไม่เกี่ยวข้อง
มีส่วนพัวพัน (v.) get into Syn. มีส่วนเกี่ยวข้อง, มีส่วนข้องเกี่ยว Ops. ไม่เกี่ยวข้อง
มีส่วนเกี่ยวข้อง (v.) get into Syn. มีส่วนข้องเกี่ยว Ops. ไม่เกี่ยวข้อง
ติดหนี้ติดสิน (v.) get into debt See also: be in debt Syn. เป็นหนี้สิน
เป็นหนี้สิน (v.) get into debt See also: be in debt
มีปัญหา (v.) get into trouble See also: fall out (with), be at loggerheads (with sb) Syn. ทะเลาะวิวาท, มีเรื่อง
มีเรื่อง (v.) get into trouble See also: quarrel with somebody Syn. มีเรื่องมีราว Ops. ปรองดอง, สามัคคี
มีเรื่องมีราว (v.) get into trouble See also: fall out (with), be at loggerheads (with sb) Syn. มีปัญหา, ทะเลาะวิวาท, มีเรื่อง
เป็นเรื่อง (v.) get into trouble See also: make a mess of things Syn. เกิดเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
If you get into a jam, you can call meถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็โทรหาฉันได้
How did I get into this mess?ฉันตกอยู่ในความยุ่งยากนี้ได้อย่างไร?
How much trouble do you think I would get into?ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป
Come, come. Did you see Mrs. De Winter get into her boat that last night?อีกทีนะ คุณเห็นคุณนายเดอ วินเทอร์ ขึ้นไปบนเรือในคืนสุดท้ายมั้ย
Mr. MacWhite, let's get into your war record.{\cHFFFFFF}นาย MacWhite ให้ของได้รับ ลงในบันทึกสงครามของคุณ
How did you get into OCTU not knowing your history?ไม่ทราบประวัติของคุณ? พระเจ้าช่วยให้ผู้ชายของคุณ
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ
I didn't want to get into trouble.ฉันไม่ต้องการที่จะได้รับเป็นปัญหา
If we don't get into it, somebody else will, maybe the five families.ถ้าเราไม่ได้รับเป็นมันคนอื่นจะอาจจะห้าครอบครัว
Only for the big picture. I don't get into details.สำหรับภาพรวมเท่านั้น ผมไม่เข้าถึงรายละเอียด
If they mean a doomsday, an end-of-the-world thing I'm certainly not going to get into that.ถ้าเขาหมายถึงวันจุดจบ วันที่โลกสลาย ผมมั่นใจว่าคงจะไม่กล่าวถึงเรื่องนั้น
Oh, my. Nobody can get into that position.โอ้ตายแล้ว ไม่มีใครทำท่าแบบนั้นได้แน่
Half the trouble you get into comes from winding down.มันจะช่วยได้ ถ้าลานใกล้จะหมด
How do I get into the labyrinth?ฉันจะเข้าไปในเขาวงกตได้ยังไง?

get into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 染风习俗 / 染風習俗] bad habits; to get into bad habits through long custom
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, 受瘪 / 受癟] discomfited; to get into a mess
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 擐] pass through; to get into (armor)

get into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.)
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P)
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap
泣きを見る[なきをみる, nakiwomiru] (exp,v1) to get into trouble; to get busted
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp,v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)

get into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in FR: entrer ; pénétrer ; introduire
เข้ามุม[v. exp.] (khao mum) EN: get into a corner ; be in a critical situation FR:
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; go into ; get into ; penetrate ; go through FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้ารอบ[v.] (khaorøp) EN: get into the next round ; make the next round FR: passer au tour suivant
เข้ารูปเข้ารอย[v.] (khaorūpkhao) EN: get into shape ; fall into place ; turn well ; come together nicely FR:
เข้าตา[v. exp.] (khao tā) EN: get into the eyes FR:
มีส่วนพัวพัน[v. exp.] (mī suan phū) EN: get into FR:
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
ซรอกซรัง[v.] (sarøksarang) EN: get into FR:
ซอกซอน[v.] (søksøn) EN: get into concealment ; worm one's way FR:
ทำเหตุ[v. exp.] (tham hēt) EN: be the cause ; get into trouble FR:
ทำหนี้สิน[v. exp.] (tham nīsin) EN: get into debt ; incur debts FR: s'endetter
ตีกัน[v. exp.] (tī kan) EN: fight ; get into a fight FR: se battre ; s'attraper ; se colleter ; s'empoigner

get into ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trott {m} | in einen Trott verfallen | aus dem Trott nicht mehr herauskommenrut | to get into a rut | to be in a rut
Schwulitäten {pl} (Schwierigkeiten) | in Schwulitäten kommenscrape | to get into a scrape

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get into
Back to top