ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-genre-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น genre, *genre*,

-genre- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Know a good spot for genre painting?รู้จักสถานที่ที่มีภาพให้วาดไหม
I said genre painting, not landscape!ข้าเขียนภาพผู้คน ไม่ใช่ภาพทิวทัศน์
It's a genre novel but not just that.มันก็ไม่เชิงว่าเป็นนิยายทั่วไปเสียทีเดียว
They will never pick a genre novelist or a best-selling author.ไม่ว่าหนังสือจะขายดีแค่ไหน เขาก็ไม่เคยให้รางวัลกับนักเขียนหรอก
Me, Seo Jiwoo the genre novelist.ผม โซจีวู นักเขียนธรรมดา ๆ
♪ That's just how we live in my genre ♪ ♪ Hey! ♪แต่นั่นแหละคือวิธีที่จะอยู่รอดในแนวเพลงนี้ Hey!
Your genre is a tragedy.เรื่องราวแบบของนายและของชาอึนซัง เป็นเหมือนละครน้ำเน่าทั่วไปเลยนะ
"There's like a whole prolapse fetish genre of film.""มีหนังประเภทที่แสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศจากการปลิ้น

-genre- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)

-genre- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンル[, janru] (n) genre (fre
ドドンパ[, dodonpa] (n) Dodompa (a rumba-like Japanese musical genre popular in the 1960s)
催馬楽[さいばら, saibara] (n) genre of Heian-period Japanese court music (primarily consisting of gagaku-styled folk melodies)
推理[すいり, suiri] (n,vs,adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P)
花鳥画[かちょうが, kachouga] (n) painting of flowers and birds; bird-and-flower genre in Chinese and Japanese painting
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people

-genre- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบ[X] (baēp) EN: FR: du type ; de type ; du genre ; à la mode de ; à la façon de
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety ; class ; sort FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; modèle [m] ; catégorie [f] ; exemple [m]
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dī) EN: be of the same kind ; belong to the same category FR: être du même genre ; appartenir à la même catégorie
ลึงค์[n.] (leung) EN: gender (in grammar) FR: genre (grammatical) [m]
ลิงค์[n.] (ling) EN: gender FR: genre [m]
มนุษย์[n.] (manut) EN: man ; human ; human being FR: l'homme [m] ; les hommes [mpl] ; être humain [m] ; humain [m] ; espèce humaine [f] ; genre humain [m]
มนุษยชาติ[n.] (manutsayach) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens ; humanity FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort FR: sorte [f] ; genre [m] ; espèce [f]
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f]
เพศ[n.] (phēt) EN: kind ; sex ; gender FR: genre [m] ; sexe [m]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
ประเภทตั๋ว[n. exp.] (praphēt tūa) EN: type of ticket FR: type de billet [m] ; genre de billet [m]
สกุล[n.] (sakun) EN: family ; pedigree ; lineage ; race ; clan FR: famille [f] ; lignée [f] ; clan [m] ; genre [m]
สกุล[n.] (sakun) EN: genus FR: genre [m]
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[v. exp.] (thamtūa hai) EN: give oneself airs FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
เทือก[n.] (theūak) EN: row ; range ; line FR: espèce [f] ; genre [m] ; sorte [f]
ทุกเพศทุกวัย[xp] (thuk phēt t) EN: all walks FR: de tout genre et de tout âge ; pour tous les âges
วิกัติ[n.] (wikat) EN: kind ; type ; sort ; category ; class ; form FR: genre [m]
อย่าง[n.] (yāng) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner FR: sorte [f] ; espèce [f] ; façon [f] ; genre [m] ; type [m] ; guise [f] ; manière [f]
อย่างเดียวกัน[adv.] (yāng dīokan) EN: of the same kind ; of the same type ; ad idem FR: du même genre ; de même ; idem
อย่างเดียวกับ[adv.] (yāng dīo ka) EN: FR: identique à ; similaire à ; comparable à ; du même genre que

-genre- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gattung {f}art form; genre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -genre-
Back to top