ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

funereal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *funereal*, -funereal-

funereal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
funereal (adj.) หดหู่ See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้ Syn. somber Ops. happy, joyful
English-Thai: HOPE Dictionary
funereal(ฟิว'เนอเรียล) adj. เกี่ยวกับงานศพ
English-Thai: Nontri Dictionary
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ

funereal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal FR: mortel ; de mort
งานอวมงคล[n. exp.] (ngān awamon) EN: funeral ; rites for the dead ; funereal occasion ; memorial service ; inauspicious occasion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า funereal
Back to top