ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abundancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abundancy*, -abundancy-

abundancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abundancy (n.) การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก Syn. fruitfulness, productivity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abundancy
Back to top