ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-frog-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frog, *frog*,

-frog- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the last frog we had through here couldn't pay his bills either.ดีกบสุดท้ายที่เราได้ผ่านที่นี่ไม่ สามารถชำระค่าใช้จ่ายของเขาทั้งสอง
You goddamn punk. You're yellow as a frog belly.ไอ้เด็กเมื่อวานซืน ไอ้ขี้ขลาด
My ninth grade science teacher once told me... that if you put a frog in boiling water, it'll jump out.ชั้นประถมศึกษาปีที่เก้าของฉัน ครูวิทยาศาสตร์เคยบอกฉัน ... ว่าถ้าคุณใส่ในกบ น้ำเดือดก็จะกระโดดออกมา
If you come across a frog or two, I don't believe we need any more gifts.ถ้าหลานจับกบได้ซักตัวสองตัว ปู่ไม่เชื่อว่าเราต้องการของขวัญมากกว่านั้น
It's a frog salamander-lizard thing.จิ้งจก-ซาลาแมนเดอร์ ประมาณนั้น
One night, after the slimy frog ditches his super-hot senior-poll-most-popular girlfriend, he meets his princess. "คืนหนึ่ง หลังจากที่กบในโคลน ตกหลุมรัก... ..สาวที่ฮอตยอดนิยมที่สุด เขาได้พบกับเจ้าหญิง"
"Alas, it turned out that our frog not only had a secret identity but also had a secret e-mail relationship with a pen pal named Princeton Girl. ""แต่อนิจจา ได้เปลี่ยนแปลงกบของเรา ไม่เพียงแค่เปลี่ยนรุปร่างเท่านั้น... ...แต่ ได้มีอีเมล์ลับเพื่อสานความสัมพันธ์ เพื่อนทางจดหมายคนนั้นชื่อ พรินซ์ตันเกิล์
How'd you get that frog in your throat ?ไปทำยังไงเสียงได้เหมือนกบร้องแบบนี้?
Sleeping Beauty... the Frog Prince- are watched over by a wizard.เจ้าหญิงนิทรา... เจ้าชายกบ... ถูก ปกป้อง โดย พ่อมด
But the other frog missed his friend, of course, saddened by his loss, but he kept right on going, persevering, swimming, persevering, sim- persevering, swimming with determi...แต่กบอีกตัวนึง แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน
If a frog jumps into a pot of boiling water, it jumps right out again because it senses the danger.ถ้ากบตัวหนึ่งกระโดดลงไปในหม้อน้ำเดือด มันจะกระโดดออกมาทันทีเพราะมันรู้สึกได้ถึงอันตราย
Except, I know the day I met that girl was August 23, 1991, a bright sunny day with my heart beating like crazy worrying if a frog was inside me or something.นอกจากนี้ ผมยังรู้ว่าวันที่พบเธอคนนั้น คือวันที่ 23 สิงหาคม ปี1991 เป็นวันฟ้าใส หัวใจผมเต้นแรง

-frog- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis)
シュレーゲル青蛙[シュレーゲルあおがえる;シュレーゲルアオガエル, shure-geru aogaeru ; shure-geruaogaeru] (n) (uk) Schlegel's green tree frog (Rhacophorus schlegelii)
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care
フロッグ[, furoggu] (n) frog
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective
土蛙[つちがえる;ツチガエル, tsuchigaeru ; tsuchigaeru] (n) (uk) wrinkled frog (Rana rugosa)
旭蟹[あさひがに, asahigani] (n) red frog crab
森青蛙[もりあおがえる;モリアオガエル, moriaogaeru ; moriaogaeru] (n) (uk) forest green tree frog (Rhacophorus arboreus)
沖螺;沖辛螺[おきにし;オキニシ, okinishi ; okinishi] (n) (uk) warty frog shell (Bursa bufonia dunkeri)

-frog- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึ่งอ่างบ้าน[n. exp.] (eung-āng bā) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
อึ่งปากขวด[n. exp.] (eung pāk kh) EN: truncate-snouted burrowing frog ; balloon frog ; Glyphoglossus molossus FR:
อึ่งเพ้า[n. exp.] (eung phao) EN: truncate-snouted burrowing frog ; balloon frog ; Glyphoglossus molossus FR:
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
เขียด[n.] (khīet) EN: small toad ; small green frog FR:
เขียดตะปาด[n.] (khīet tapāt) EN: tree frog FR:
ความเฉื่อย[n.] (khwāmcheūay) EN: sluggishness ; lethargy ; torpor ; inertia ; boiling frog syndrome FR: inertie [f]
กบ[n.] (kop) EN: frog ; toad ; Anura ; Rana FR: grenouille [f] ; Anura ; Rana
กบแก้ว[n. exp.] (kop kaēo) EN: glass frog ; glassfrog FR:
กบแก้วไฟลส์ชแมน[n. exp.] (kop kaēo Fl) EN: Fleischmann's glass frog ; northern glass frog FR:
กบแกสตริกบรูดดิ้ง[n. exp.] (kop kaēstri) EN: gastric-brooding frog ; platypus frog FR:
กบเคอร์มิต ; กบเคอร์มิท[n. prop.] (kop Khoēmit) EN: Kermit the Frog FR:
กบเกาะช้าง[n. exp.] (kop Kǿ Chān) EN: Kohchang frog FR:
กบลูกศรพิษ[n. exp.] (kop lūksøn ) EN: Poison dart frog ; Dart-poison frog ; Poison frog ; Poison arrow frog FR:
กบนา[n.] (kopnā) EN: Chinese edible frog ; East Asian bullfrog ; Taiwanese frog ; Hoplobatrachus rugulosus FR: Hoplobatrachus rugulosus
มณฑก[n.] (monthok) EN: frog FR:
ปาด[n.] (pāt) EN: tree frog FR: rainette [f]
ผัดกะเพรากบ[n. exp.] (phat kaphra) EN: Thai style stir-fried frog with basil FR:
เภกะ[n.] (phēka) EN: frog FR:
เภคะ[n.] (phēkha) EN: frog FR:

-frog- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Froschsperber {m} [ornith.]Grey Frog Hawk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -frog-
Back to top