ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

friable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *friable*, -friable-

friable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
friable (adj.) เปราะ See also: กรอบ, ร่วน, ซุย Syn. brittle, crumbly, fragile
friableness (n.) ความเปราะ See also: ความกรอบ, ความร่วน Syn. brittleness, crumbliness, fragility
English-Thai: HOPE Dictionary
friable(ไฟร'อะเบิล) adj. เปราะ,กรอบ,ร่วน., See also: friability,friableness n., Syn. fragile
English-Thai: Nontri Dictionary
friable(adj) อาจแตกง่าย,ร่วน,เปราะ,กรอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
friableร่วน, ซุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friable ร่วนซุย ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's in weak shape. Spleen's friable. It could rupture.อาการเธออ่อนแอมาก ม้ามเธอเป่งมากมันอาจแตกได้

friable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินร่วน[n.] (dinrūan) EN: loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil FR: terreau [m]
ดินซุย[n. exp.] (din sui) EN: friable soil ; loose soil ; light soil FR: terre friable [f] ; sol friable [m]
กรอบ[adj.] (krøp) EN: crisp ; brittle ; crackling ; crispy ; crunchy ; friable ; broken FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
ร่วน[adj.] (rūan) EN: loose ; crumbly ; friable FR: friable ; meuble
ซุย[adj.] (sui) EN: loose ; crumbly ; friable ; light FR: friable
ยุ่ย[adj.] (yui) EN: soft ; tender ; friable ; crumbling FR: friable ; tendre
แตกง่าย[adj.] (taēk ngāi) EN: fragile ; brittle FR: fragile ; cassant ; friable

friable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerreibbarkeit {f}friableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า friable
Back to top