ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brittleness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brittleness*, -brittleness-

brittleness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brittleness (n.) เปราะบาง Syn. fragileness
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brittlenessความเปราะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

brittleness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脆性[ぜいせい, zeisei] (n) brittleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brittleness
Back to top