ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fortuneteller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fortuneteller*, -fortuneteller-

fortuneteller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fortuneteller (n.) หมอดู See also: โหร, นักพยากรณ์ Syn. prophet, seer, sibyl
English-Thai: HOPE Dictionary
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Run back and give the fortuneteller this message:คาบข่าวนี้กลับไปบอกเทพพยากรณ์ บอกไปว่า..
And since you, my little Judas, have brought them here I can only surmise that the fortuneteller has found herself another shell?และในเมื่อคุณ,ผู้ทรยศที่น่ารักของผมนำมันมาที่นี่ ผมก็ขอเดาว่านังเทพธิดาพยากรณ์นั่นคงมีที่คุ้มหัวใหม่แล้วสิ?
He's a self-proclaimed fortuneteller but he's never right Welcomeกินมันเข้าไป เรียกฉันว่า ลุง แยง
Juk- ja asked a fortuneteller if she would find a boyfriend before she diedJuk - ja ถามหมอดูว่า เธอจะหาคู่ได้ก่อนตายหรือเปล่า
So Jin- ju asked the same question, and the fortuneteller saidแล้วJin - ju ก็ถามคำถามเดิมอีก หมอดูตอบว่า
Any fortuneteller my grandpa went to said I'd live to be 120.ฉัน... ปู่ของฉันไปดูดวงมา เขาบอกว่าฉันจะมีอายุ 120 ปี
I'm a doctor, not a fortuneteller.ฉันแพทย์ไม่ได้เป็นหมอดู
There's a really good fortuneteller.ผมรู้จักหมอดูที่ดูแม่นมากคนนึง
I will take that chance one more step fortuneteller, and it doesnt look like it will be good for youเข้ามาหน่อยพ่อนักทำนาย/ เหมือนว่ามันไม่เห็นจดีสำหรับคุณ

fortuneteller ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卜者[ぼくしゃ, bokusha] (n) fortuneteller; soothsayer; diviner
占い師;占師[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist
占者[うらないしゃ, uranaisha] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist
市子;巫子;神巫[いちこ, ichiko] (n) (1) (See 巫女・みこ・2) sorceress; medium; female fortuneteller; (2) (市子 only) (arch) child from the city
易者[えきしゃ, ekisha] (n) fortuneteller; diviner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fortuneteller
Back to top