ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

floppy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *floppy*, -floppy-

floppy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
floppy (adj.) ที่ห้อย See also: หลวม, ที่หย่อน Syn. droopy, loose Ops. tight
English-Thai: HOPE Dictionary
floppy diskจานบันทึกอ่อนหมายถึง จานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันนี้ มีอยู่สองขนาด คือขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งจะมีปลอก กระดาษหุ้ม กับขนาด 3.5 นิ้วซึ่งจะอยู่ในปลอกพลาสติก ทำให้แข็งและทนกว่า มีความจุในการบันทึกต่าง ๆ กัน ชนิดที่มีความหนาแน่นสองเท่า (double density) จะจุ 360 - 720 K (ประมาณ 360,000 - 720,000 ตัว อักขระ) ชนิดความหนาแน่นสูง (high density) จะจุ 1.2 - 1.44 เมกะไบต์ (ประมาณ 1.2 ล้าน - 1.4 ล้านตัวอักขระ) บางทีเรียก diskette เพื่อให้แตกต่างกับจานบันทึกที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า disk มีความหมายเหมือน diskette
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
floppy disk; disketteแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floppyอาการตัวอ่อน [การแพทย์]
floppy diskแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hard disk (n.) จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่มากกว่าแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลแบบบาง (floppy disk) (คอมพิวเตอร์) See also: ฮาร์ดดิสก์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Three cans wins you the squeaky bunny, five cans gets you the floppy lion.-3 กระป๋องเอาตัวบันนี่ไป -5 กระป๋องได้สิงโตครับ
If you don't mind floppy hair and an annoying accent,ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ปล่อยผม และก็ทำเสียงน่ารำคาญ
Now give me the fucking floppy or the CD or whatever the fuck it is...ทีนี้ เอาฟล็อปปี้ดิสหรือซีดีบ้าบอคอแตก หรืออะไรก็ตามมาให้ฉันซะ
Oh,and be sure to check his floppy disks as well.โอ้ อย่าลืมเช็คพวกแผ่นดิสก์เขาด้วยหละ
Hold on to your floppy cable-knit hats, kids.เอาหมวกถักไหมพรมคลุมหัวกันได้แล้ว เด็กๆ
Okay, who had "Leonard gets a floppy disk"?ใครว่านกเขาเลนเนิร์ดไม่ขันมั่ง
A t-shirt and, oh! One floppy hat.เสื้อยืดตัวหนึ่งกับหมวกพับหนึ่งใบ
Oh, look, floppy blond wonder's here.โอ้, ดูสิ หนุ่มผมบลอนด์น่าสงสัยมาแหนะ
Well, it looks like the floppy disk is stuck in the drive.ดูเหมือนกับแผ่นฟลอบปี้ดิสก์ มันติดอยู่ในช่อง
What's a floppy disk?อะไรคือแผ่นฟลอบปี้ดิสก์ ?
Hey, trust me, kids. Floppy disks really did used to be floppy.เฮ้ เชื่อฉันเถอะ เด็กๆ ฟลอปปี้ดิสก์ครั้งนึงมันเคยอ่อนจริงๆนะ
Floppy disks are a little outdated.แผ่นดิสก์พวกนี้ค่อนข้างจะโบราณแล้วนะเนี่ย

floppy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
软盘[ruǎn pán, ㄖㄨㄢˇ ㄆㄢˊ, 软盘 / 軟盤] floppy disk
软碟[ruǎn dié, ㄖㄨㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, 软碟 / 軟碟] floppy disk
软磁盘[ruǎn cí pán, ㄖㄨㄢˇ ㄘˊ ㄆㄢˊ, 软磁盘 / 軟磁盤] floppy disk
软磁碟[ruǎn cí dié, ㄖㄨㄢˇ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ, 软磁碟 / 軟磁碟] floppy disk

floppy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッロピーディスク[, furropi-deisuku] (n) {comp} floppy disk
フレキシブルディスク[, furekishiburudeisuku] (n) {comp} flexible disk; floppy disk
フロッピー(P);フロッピ;フロッピィ[, furoppi-(P); furoppi ; furoppii] (n) (1) (abbr) {comp} floppy (disk); (adj-na) (2) (obsc) floppy; (P)
フロッピーディスク(P);フロッピー・ディスク[, furoppi-deisuku (P); furoppi-. deisuku] (n) {comp} (See フロッピー) floppy disk; flexible disk; (P)
フロッピーディスクコントローラ[, furoppi-deisukukontoro-ra] (n) {comp} floppy disk controller; FDC
フロッピーディスクドライブ[, furoppi-deisukudoraibu] (n) {comp} floppy disk drive; FDD
フロッピードライブ[, furoppi-doraibu] (n) {comp} floppy drive
マイクロフロッピー[, maikurofuroppi-] (n) micro floppy
ミニフロッピーディスク[, minifuroppi-deisuku] (n) {comp} mini floppy disk
マイクロフロッピーディスク;マイクロフロッピィディスク[, maikurofuroppi-deisuku ; maikurofuroppiideisuku] (n) {comp} microfloppy disk
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フッロピーディスク[ふっろぴーでいすく, furropi-deisuku] floppy disk
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk)
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk
マイクロフロッピィディスク[まいくろふろっぴいでいすく, maikurofuroppiideisuku] microfloppy (disk)

floppy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk
Diskettenlaufwerk {n} [comp.]disk drive; floppy drive
schlappig {adj} | schlappiger | am schlappigstenfloppy | floppier | floppiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า floppy
Back to top