ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flagellate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flagellate*, -flagellate-

flagellate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flagellate (vt.) เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา) Syn. whip, scourge, lash
English-Thai: HOPE Dictionary
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flagellateสัตว์แส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flagellateฟลาเยลเลท [การแพทย์]

flagellate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緑虫[みどりむし, midorimushi] (n) freshwater flagellate (Euglena)
ランブル鞭毛虫[ランブルべんもうちゅう, ranburu benmouchuu] (n) giardia (flagellate protozoan)
渦鞭毛藻[うずべんもうそう, uzubenmousou] (n) dinoflagellate
渦鞭毛藻類[うずべんもうそうるい, uzubenmousourui] (n) dinoflagellates
渦鞭毛虫[うずべんもうちゅう, uzubenmouchuu] (n,adj-no) dinoflagellate
角藻[つのも;ツノモ, tsunomo ; tsunomo] (n) (uk) dinoflagellate of genus Ceratium
鞭毛藻類[べんもうそうるい, benmousourui] (n) phytoflagellates
鞭毛虫[べんもうちゅう, benmouchuu] (n) flagellate; mastigophoran
鞭毛虫類[べんもうちゅうるい, benmouchuurui] (n) flagellates; mastigophorans

flagellate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดโนแฟลกเจลเลต[n.] (dainōflaēkj) EN: dinoflagellate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flagellate
Back to top