ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fitfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fitfulness*, -fitfulness-

fitfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fitfulness (n.) ความไม่ต่อเนื่อง Syn. irregularity Ops. steadiness

fitfulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungleichmäßigkeit {f}fitfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fitfulness
Back to top