ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fisherman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fisherman*, -fisherman-

fisherman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fisherman (n.) ชาวประมง See also: คนจับปลา, คนหาปลา
English-Thai: HOPE Dictionary
fishermann. ชาวประมง,คนจับปลา,เรือจับปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
fisherman(n) ชาวประมง,คนหาปลา,คนจับปลา,มีนกร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนหาปลา (n.) fisherman Syn. ชาวประมง
ปะมง (n.) fisherman Syn. ประมง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anybody can be a fisherman in May.ทุกคนสามารถเป็นชาวประมง พฤษภาคม
Probably some local fisherman out for a pleasure cruise at night through eel-infested waters.อาจจะเป็นคนตกปลาที่อาศัยอยู่แถวนี้ ออกมาล่องเรือในยามค่ำ เพื่อชมปลาไหลทะเลก็ได้นะ
Your fisherman muscles.นายมีกล้ามเนื้อที่สวยแบบนักประมง
One day in Sapporo, where I was born, a fisherman caught a Token-fish...วันหนึ่งที่ซับโปโร ที่ที่ฉันเกิด ชาวประมงจะจับปลาหายากกัน
Highs in the 60s, with lows down into the 40s, in late-breaking news, local fisherman nick castle,ระดับน้ำสูงสุดขึ้นไปที่ 60 ระดับน้ำต่ำสุดลงไปที่ 40 ข่าวด่วนล่าสุด ชาวประมงท้องถิ่น นิค แคสเซิล...
Well,tell your fisherman friend... tell your fisherman friend scofield's brother has tงั้นบอกเพื่อนชาวประมงของคุณด้วย... งั้นบอกเพื่อนชาวประมงของคุณด้วย ว่าพี่สโกฟิลด์เพิ่งได้ไป
Tell your fisherman friend scofield's brother has this.งั้นบอกเพื่อนชาวประมงของคุณด้วยว่าพี่น้องสโกฟิลด์เพิ่งได้ไป
A fisherman that people want out so badly they're willing to kidnap my son to get him.ชาวประมงที่พวกมันอยากให้ออกมาจนตัวสั่นซึ่งพวกมันจับตัวลูกชายผมไป เพื่อให้ได้ตัวเขา
How does a simple fisherman know so much about the company?ทำไมชาวประมงธรรมดาๆ ถึงได้รู้ เกี่ยวกับ คอมพานี มากเหลือเกินล่ะ?
Whistler still pretending he's a fisherman and all this?วิสท์เลอร์ยังทำตัวเป็นชาวประมงอยู่รึเปเล่า?
Whistler still pretending he's a fisherman and all this?วิสเลอร์หลอกว่าเขาเป็นชาวประมง รวมทั้งเรื่องทั้งหมด
How does a simple fisherman seem to knowนายซึ่งเป็นชาวประมงธรรมดาๆ

fisherman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, 渔 / 漁] fisherman; to fish
渔夫[yú fū, ㄩˊ ㄈㄨ, 渔夫 / 漁夫] fisherman
渔民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, 渔民 / 漁民] fisherman; fisher folk

fisherman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィッシャーマン[, fissha-man] (n) fisherman
海人;海士;蜑[あま, ama] (n) (1) (esp. 海人, 海士) (See 海女) male diver; (2) (esp. 海人, 蜑) fisherman
漁り;漁[すなどり, sunadori] (n,vs) (1) fishing; collecting shells; (2) fisherman
漁業者[ぎょぎょうしゃ, gyogyousha] (n) fisherman
漁船乗組員[ぎょせんのりくみいん, gyosennorikumiin] (n) fisherman
漁船員[ぎょせんいん, gyosen'in] (n) fisherman
鵜匠[うしょう;うじょう, ushou ; ujou] (n) cormorant fisherman
鵜飼い;鵜飼[うかい;うがい, ukai ; ugai] (n) (1) cormorant fishing; (2) cormorant fisherman
フィッシャーマンズセーター;フィッシャーマンセーター[, fissha-manzuse-ta-; fissha-manse-ta-] (n) fisherman's sweater
漁師[りょうし, ryoushi] (n,adj-no) (sens) fisherman; (P)
釣り手[つりて, tsurite] (n) fisherman; angler; hanging strap

fisherman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวประมง[n.] (chāopramong) EN: fisherman ; fisherfolk FR: pêcheur [m]
กางเกงเล[n.] (kāngkēnglē) EN: fisherman pants FR:
เกวัฏ[n.] (kēwat) EN: fisherman FR:
คนหาปลา[n. exp.] (khonhā plā) EN: fisherman FR: pêcheur [m]
คนจับปลา[n. exp.] (khon jap pl) EN: fisherman FR: pêcheur [m]
คนตกเบ็ด[n.] (khon tok be) EN: fisherman FR: pêcheur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fisherman
Back to top