ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

top-flight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *top-flight*, -top-flight-

top-flight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb FR: de première qualité ; excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า top-flight
Back to top