ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

firing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *firing*, -firing-

firing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firing (n.) การลอบวางเพลิง Syn. pyromania
firing (n.) การยิงปืน See also: การใช้ปืน Syn. shooting
firing (n.) การยิง See also: การระเบิด Syn. blasting, igniting
English-Thai: HOPE Dictionary
firing(ไฟ'เออะริง) n. การยิง,การจุดไฟ,การก่อไฟ,เชื้อเพลิง,การเผาเครื่องเคลือบดินเผาหรือแก้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
firing angle; phase angleมุมเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firing Frequencyความถี่ในการยิง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์
The firing mechanism. It's intact, isn't it?ระบบกลไกยิงยังสมบูรณ์ดีใช่มั้ย
How can they think of firing you?อะไรเข้าสิงพวกนั้นให้คิดบ้า ๆ อย่างเนี้ย ฮึ?
This is a remote firing station.มันคือฐานยิงบังคับวิทยุ
And he's basically there to make it seem they're justified... in firing somebody, because they couldn't just come out and say that, could they?ใครควรจะโดนไล่ออก เพราะไม่มีปากมีเสียง..
Because the nerve endings in her brain were firing as she died, and some random memory of us at one of your baseball games just popped into her head.นั่นเพราะเส้นประสาทเธอตาย ความทรงจำเรื่องเกมเบสบอลของนายเลยผุดขึ้นมาในสมอง
You're firing us because we refused to put on the air something that we knew and demonstrated to be false and misleading.พวกคุณไล่เราออกเพราะเราไม่ยอมเอาสารคดีออกอากาศ ในสิ่งที่เรารู้และมีหลักฐานพิสูจน์ว่า มันเป็นเท็จและบิดเบือน
I think that's what your satellite detected. A power plant for this pyramid firing up.ผมคิดว่า สิ่งที่ดาวเทียมของคุณตรวจพบ เป็นพลังงานที่โรงไฟฟ้าของปิระมิดนี้จุดขึ้น
I guess this means your synapses are all firing again.I guess this means your synapses are all firing again.
You've been charged with three counts of murder the bombing of government property, conspiracy to commit terrorism treason and sedition, the penalty for which is death by firing squad.คุณถูกตั้งข้อหา ฆาตกรรม 3 ราย... ...วางระเบิดทรัพย์สินราชการ สมคบกับผู้ก่อการร้าย... ...เป็นกบฏและปลุกระดม, โทษคือ ประหารด้วยการเผาทั้งเป็น.
They're about to enter our firing range.เป้าหมายผ่านมายังจุด 12 แล้ว ตอนนี้พวกนั้นเข้ามาอยู่ในระยะยิงแล้วครับ
Wait, wait, wait, wait. You're firing him?- เดี๋ยวๆๆคุณไล่เขาออกงั้นเหรอ

firing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撞针[zhuàng zhēn, ㄓㄨㄤˋ ㄓㄣ, 撞针 / 撞針] firing pin
火线[huǒ xiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 火线 / 火線] firing line (battle); live electrical wire
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
射程[shè chéng, ㄕㄜˋ ㄔㄥˊ, 射程] range; reach; firing range
臭子儿[chòu zǐ er, ㄔㄡˋ ㄗˇ ㄦ˙, 臭子儿 / 臭子兒] dead bullet (i.e. not firing)

firing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドンパチ[, donpachi] (exp) the firing of guns
依託射撃[いたくしゃげき, itakushageki] (n) firing from elbow rests
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound
実弾射撃[じつだんしゃげき, jitsudanshageki] (n) firing practice with live ammunition
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families))
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word
御払い箱;お払い箱[おはらいばこ, oharaibako] (n) discarding; firing (an employee)
撃鉄[げきてつ, gekitetsu] (n) percussion hammer; firing hammer; cocking piece
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P)
火入れ[ひいれ, hiire] (n) (1) fire pan; (2) heating; (3) first lighting (e.g. furnace); firing (e.g. forest); kindling; igniting; (4) pasteurization
火線[かせん, kasen] (n) firing line
焼成[しょうせい, shousei] (n,vs) firing (pottery)
盲打ち[めくらうち, mekurauchi] (n) (sens) punching blindly; random firing
空砲[くうほう, kuuhou] (n) (See 空包) empty gun; gun loaded with blanks; firing a blank; (P)
銃刑[じゅうけい, juukei] (n) execute by shooting to death (by firing squad)
ファイヤリング[, faiyaringu] (n) firing; igniting; kindling
フィリング[, firingu] (n) filling
一斉射撃[いっせいしゃげき, isseishageki] (n) volley firing; fusillade; broadside
射撃[しゃげき, shageki] (n,vs) firing; shooting; fire; gunshot; marksmanship; (P)
発射[はっしゃ, hassha] (n,vs) firing; shooting; discharge; catapult; ejaculation (sl); (P)
締焼;締め焼き[しめやき, shimeyaki] (n) (1) bisque firing; (2) bisque (pottery)
非発火性[ひはっかせい, hihakkasei] (n) non-incendive; non-firing
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation

firing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รังเพลิง[n.] (rangphloēng) EN: breech ; firing chamber FR:
รัว[n.] (rūa) EN: roll ; rapid firing FR:
เทียนชนวน[n. exp.] (thīen chanū) EN: fuse for firing an explosive charge FR:

firing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennen {n} im offenen Feuerbush firing
Glattbrand {m}glost firing
Sodabrand {m}soda firing
Brand {m} (von Keramik)firing
Brennschema {n}firing schedule
Schießplatz {m}firing range; shooting range
Schlagbolzen {m}firing pin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า firing
Back to top