ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

firework

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *firework*, -firework-

firework ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firework (n.) ดอกไม้ไฟ See also: ดอกไม้เพลิง, พลุ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกมะตาด, ดอกไม้ตาด
English-Thai: HOPE Dictionary
fireworkn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
fireworksn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
English-Thai: Nontri Dictionary
fireworks(n) ดอกไม้เพลิง,ดอกไม้ไฟ,ประทัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fireworksดอกไม้ไฟ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
พะเนียง (n.) firework See also: Roman candle Syn. ไฟพะเนียง
ไฟพะเนียง (n.) firework See also: Roman candle
ดอกไม้เพลิง (n.) fireworks See also: firecracker Syn. ดอกไม้ไฟ, พลุ, ประทัด, ไฟพะเนียง, บั้งไฟ, ตะไล
ดอกไม้ไฟ (n.) fireworks See also: firecracker Syn. ดอกไม้เพลิง, พลุ, ประทัด, ไฟพะเนียง, บั้งไฟ, ตะไล
บั้งไฟ (n.) fireworks See also: firecracker Syn. ดอกไม้ไฟ, พลุ, ประทัด, ไฟพะเนียง, ตะไล
บั้งไฟ (n.) fireworks See also: firecracker Syn. ดอกไม้เพลิง, พลุ, ประทัด, ไฟพะเนียง, ตะไล
พลุ (n.) fireworks See also: cracker, rocket, firecracker Syn. ดอกไม้ไฟ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกไม้เพลิง
ไฟพะเนียง (n.) fireworks See also: cracker, rocket, firecracker Syn. ดอกไม้ไฟ, ตะไล, ดอกไม้เพลิง
ไฟพะเนียง (n.) fireworks See also: firecracker Syn. ดอกไม้ไฟ, พลุ, ประทัด, บั้งไฟ, ตะไล
ไฟพะเนียง (n.) fireworks See also: firecracker Syn. ดอกไม้เพลิง, พลุ, ประทัด, บั้งไฟ, ตะไล
ช่อม่วง (n.) name of a kind of firework
ดอกมะตาด (n.) kind of fireworks with various colors See also: tube-packaged fireworks Syn. ดอกไม้ตาด
ดอกไม้ตาด (n.) kind of fireworks with various colors Syn. ดอกมะตาด
ดอกไม้น้ำ (n.) water fireworks
ดอกไม้พุ่ม (n.) bush-like fireworks
ดอกไม้เทียน (n.) kind of fireworks
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Loads of kids with firework burns.มีเด็กๆเล่นดอกไม้ไฟจนเจ็บตัวกันเยอะเลย
Okay, you remember that big mortar firework you got me for New Year's Eve a couple years ago?นายจำพลุอันใหญ่ที่นายเอามา ให้ฉันก่อนวันปีใหม่ เมื่อ 2 ปีก่อนได้ไหม
No bonfires, no firework shows.ไม่มีกองไฟ ไม่มีการแสดงพลุ
No bonfires, no firework shows.ไม่มีการจุดไฟ ไม่มีโชว์พลุ
♪ Baby, you're a firework#ที่รัก คุณนั้นคือดอกไม้ไฟ#
Nah. He hates fireworks. He doesn't really like flying either.ไม่หรอก เขาเกลียดดอกไม้ไฟ และเขาก็ไม่ชอบบินถลาไปด้วย
We'll watch the fireworks from the pier and then we'll start from scratchเราจะยืนดูเรือโดนระเบิด แล้วค่อยเริ่มชีวิตใหม่
I thought it was the fireworks the explosions the highlights.ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่
Screw this! I just came over to buy some fireworks!ให้ตายเหอะ ว่าจะมาหาซื้อพลุเล่นแค่นั้นเอง
I bet they don't mention his fireworks.ข้าว่า พวกเขาต้องไม่ได้ถึงพลุของแกนดัลฟ์แน่นอน
I just saw fireworks in my head!ผมเพิ่งเห็นดอกไม้ไฟ ในหัวผม !
We located the fireworks launch and found traces of the explosives used at both sites.เราระบุตำแหน่งที่จุดดอกไม้ไฟได้แล้ว... ...แล้วก็พบซากระเบิด ที่ถูกใช้ทั้งสองจุด.

firework ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火树银花[huǒ shù yín huā, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄨˋ ˊ ㄏㄨㄚ, 火树银花 / 火樹銀花] display of fireworks and lanterns
烟花[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 烟花 / 煙花] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater)
焰火[yàn huǒ, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, 焰火 / 燄火] fireworks
灿烂多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 灿烂多彩 / 燦爛多彩] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc)
烟火[yān huǒ, ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ, 烟火 / 煙火] smoke and fire; fireworks

firework ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
隅田川花火大会[すみだがわはなびたいかい, sumidagawahanabitaikai] (n) Sumida River Firework Festival (Tokyo)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
仕掛け花火[しかけはなび, shikakehanabi] (n) fireworks piece
打ち上げ花火[うちあげはなび, uchiagehanabi] (n) skyrocket (firework)
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks
線香花火[せんこうはなび, senkouhanabi] (n) (See 花火線香) toy fireworks; sparklers
花火(P);煙火[はなび, hanabi] (n) fireworks; (P)
花火大会[はなびたいかい, hanabitaikai] (n) display of fireworks; firework(s) display
花火線香[はなびせんこう, hanabisenkou] (n) (rare version) (See 線香花火) toy fireworks; sparklers

firework ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พะเนียง[n.] (phanīeng) EN: firework ; Roman candle FR:
ประทัด[n.] (prathat) EN: firecracker ; firework FR: pétard [m]
ตะไล[n.] (talai) EN: firework pinwheel FR: feu d'artifice [m] ; fusée [f]
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; rocket ; fireworks FR: fusée [f]
ดอกไม้ไฟ[n.] (døkmāifai) EN: fireworks FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้เพลิง[n. exp.] (døkmāiphloē) EN: fireworks FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks FR:
จรวด[n.] (jarūat) EN: [kind of fireworks] FR:
พลุ[n.] (phlu) EN: rocket ; skyrocket ; cannon cracker ; fireworks FR: fusée [f] ; fusée éclairante [f]
ประเพณีบุญบั้งไฟ[n. exp.] (praphēnī bu) EN: fireworks festival ; Bang Fai rocket festival FR:
ยิงพลุ[v. exp.] (ying phlu) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า firework
Back to top