ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-figurative-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น figurative, *figurative*,

-figurative- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So have I! A figurative urn of ridicule.ผมก็เหมือนกัน โถแห่งความน่าอับอายไง!
Oh no, we're not figurative This is the last stage.แย่แล้ว เราไม่มีรูปลักษณ์เหลือแล้ว นี่คือระยะสุดท้าย

-figurative- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィギュラティフ[, figyurateifu] (n) figurative
比喩表現[ひゆひょうげん, hiyuhyougen] (n) {ling} figurative expression; metaphorical expression
Japanese-English: COMDICT Dictionary
表意定数[ひょういていすう, hyouiteisuu] figurative constant

-figurative- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปริยายหมายถึง...[xp] (dōi pariyāi) EN: in the figurative sense it means … FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -figurative-
Back to top